เมนูปิด

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

1. กรณีมาด้วยตนเอง : 
 
1.1 บุคคลธรรมดา
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนา
 
1.2 นิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรอง และประทับตราบริษัทฯ/หจก.
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล
2. กรณีมอบอำนาจ :
 
2.1 บุคคลธรรมดา
 
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
 
2.2 นิติบุคคล
 
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรอง และประทับตราบริษัทฯ/หจก.
 
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล
 
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
  

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018