เมนูปิด

รายละเอียดประเภทแบบฯ และสถานที่ติดต่อขอคัดค้นข้อมูล

1. นิติบุคคล
1.1 ผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ (ทั่วประเทศ) ที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
1.2 ผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบการทั่วไป
          - ในเขตกรุงเทพมหานคร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
          - นอกเขตกรุงเทพมหานคร คลิกเพื่อดูรายละเอียด


2. บุคคลธรรมดา ได้แก่ ประชาชนผู้เสียภาษี
2.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
2.2 นอกเขตกรุงเทพมหานคร คลิกเพื่อดูรายละเอียด


3. นิติบุคคล / บุคคลธรรมดา/ หัก ณ ที่จ่าย/ มูลค่าเพิ่ม/ ธุรกิจเฉพาะ ที่ยื่นแบบฯ ทาง INTERNET


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร โทร.0 2272 8589
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2020