เมนูปิด

    พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554
    ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
   
    รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2565
    รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2564
    รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2562
    รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2560
          -   เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2560
          -   เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560
    รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2556
    รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)
    รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2553
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษีโทร. 02-272-9697

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-12-2022