เมนูปิด

:: หลักเกณฑ์การยื่นขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์


:: แบบแจ้งการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร


:: Download แบบฟอร์มแจ้งยืนยันข้อมูลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เฮ้าส์

     ด้วยกรมสรรพากรได้ปรับปรุงข้อมูลและสถานะของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่เผยแพร่ อยู่บนเว็บไซต์กรมสรรพากรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้มีหนังสือขอความร่วมมือในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการซอฟต์แวร์เฮ้าส์ไปแล้วนั้น

     หากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์รายใดยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการซอฟต์แวร์เฮ้าส์ให้กรมสรรพากรทราบ สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เฮ้าส์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำส่งไปยัง “กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” เพื่อดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป (ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการสำรวจผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เอ้าส์ เดือนมกราคม 2560)

     ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

[ แบบฟอร์มแจ้งยืนยันข้อมูลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ]

ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
โทร. 02-272-9799, 02-272-8551

ปรับปรุงล่าสุด: 08-02-2021