เมนูปิด

 

ตารางคำนวณค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่เจ้าของที่ดินได้รับ (ป.1/2526)

จำนวนปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ร้อยละของมูลค่า 95.0 90.2 85.7 81.4 77.4 73.5 69.8 66.3 63.0 59.9 56.9 54.0 51.3 48.8 46.4 44.0 41.8 39.7 37.7 35.8

        คำว่า "มูลค่าอาคารหรือโรงเรือน" หมายความว่า ราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับอาคารหรือ โรงเรือนนั้น และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้
ในกรณีดังกล่าวราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับอาคารหรือโรงเรือนนั้น ให้ถือราคาทุนที่แท้จริงของอาคารหรือโรงเรือนในวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-05-2016