เมนูปิด

ดาวน์โหลดแบบพิมพ์

กรุณาเลือกปีภาษี
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560
ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.
ภ.ง.ด. 90
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไปClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.90
2.
ภ.ง.ด. 91
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียวClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.91 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.91
3.
ภ.ง.ด. 93
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.93 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.93
4.
ภ.ง.ด. 94
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.94
5.
-
ใบต่อ รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบต่อ แบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบต่อ แบบ ภ.ง.ด.94
6.
ภ.ง.ด. 95
แแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.95 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.95

 

เอกสารประกอบการยื่นแบบ
ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.
-
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไปClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.90 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.90
2.
-
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียวClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.91 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.91
3.
-
ใบแนบ ภ.ง.ด. 90, 91 กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด. 90, 91 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด. 90, 91
4.
-
รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 90 กรณีรวมคำนวณภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90
5.
-
รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 91 กรณีรวมคำนวณภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91
6.
-
ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ
7.
-
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษฯ Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษฯ
8.
-
ใบแสดงรายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดการโอนกรรมสิทธฯ โดยมีค่าตอบแทน Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดการโอนกรรมสิทธฯ โดยมีค่าตอบแทน
9.
-
ใบแสดงรายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดการโอนกรรมสิทธฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดการโอนกรรมสิทธฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน
10.
-
รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 94 กรณีรวมคำนวณภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.94
11.
-
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.94
12.
-
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษฯ Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษฯ
13.
-
ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021