เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด

1.

ภ.ง.ด. 93

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี

PDF | ZIP

2.

ภ.ง.ด. 94

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร

PDF | ZIP

 

 

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

ดาวน์โหลด

1.

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร

PDF | ZIP

2.

-

ใบแสดงรายละเอียดการลดหย่อนบุตรเพิ่มเติม ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

PDF | ZIP

3.

-

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 94 กรณีรวมคำนวณภาษี

PDF | ZIP

4.

-

ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

PDF | ZIP

5.

-

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

PDF | ZIP

6.

-

ใบต่อ รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)

PDF | ZIP

7.

ล.ย.04-1

หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ

PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-07-2023