เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

ภ.ง.ด. 90

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไปPDF |  ZIP
2.

ภ.ง.ด. 91

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียวPDF |  ZIP
3.

ภ.ง.ด. 93

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีPDF |  ZIP
4.

ภ.ง.ด. 94

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรPDF |  ZIP
5.

ภ.ง.ด. 95

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาPDF |  ZIP

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) - (8) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
2.

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
3.

-

ใบแนบ ภ.ง.ด. 90, 91 กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆPDF | ZIP
4.

-

ใบแสดงรายละเอียดการลดหย่อนบุตรเพิ่มเติมPDF | ZIP
5.

-

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 90 กรณีรวมคำนวณภาษีPDF | ZIP
6.

-

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 91 กรณีรวมคำนวณภาษีPDF | ZIP
7.

-

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90PDF | ZIP
8.

-

ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90PDF | ZIP
9.

-

ใบแสดงรายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนPDF | ZIP
10.

-

ใบแสดงรายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนPDF | ZIP
11.

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
12.

-

ใบต่อ รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)PDF | ZIP
13.

-

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.94 กรณีรวมคำนวณภาษีPDF | ZIP
14.

-

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94PDF | ZIP
15.

-

ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94PDF | ZIP

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021