เมนูปิด
แบบคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
                 กรมสรรพากรได้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อชะลอกระแสเงินสดจ่ายออกของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งท่านสามารถ Download แบบคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรอกรายการในแบบคำร้องและนำไปยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.
-
คำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file
2.
-
ใบแนบคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีกรณีมีสาขาClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file 
 

ภาษีมุลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ไปอีก 2 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการชุมนุม

 

ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.
-
คำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file
2.
-
ใบแนบคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีกรณีมีสาขาClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file 
    

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบยื่นรายการและนำส่งภาษีไปอีก 2 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการชุมนุม
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.
-
คำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file
2.
-
ใบแนบคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีกรณีมีสาขาClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-01-2021