เมนูปิด

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

-

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทั่วไป)PDF | ZIP
 

-

หนังสือมอบอำนาจ ให้ถ้อยคำ (กรณีเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร)PDF | ZIP

WORD | ZIP

2.

-

แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากรPDF | ZIP
3.

-

แบบคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตPDF | ZIP
4.

บ.ช.35

ใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากรPDF | ZIP
5.

บ.ช.ธ.35

ใบแจ้งการขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบธนาคารPDF | ZIP
6.

ท.ป.2

คำร้องขอขยายเวลาหรือขอผ่อนชำระภาษีอากร
*** กรณีพิมพ์แบบ ท.ป.2 เป็น 2 หน้าในแผ่นเดียวกันไม่ได้ ให้แยกพิมพ์เป็น 2 แผ่นได้

PDF | ZIP

7.

ท.ป.3

แบบขอชำระภาษีอากรค้าง

PDF | ZIP

8.

-

ใบรับแบบ ภ.ง.ด.95

PDF | ZIP

9.

ภ.อ.11

แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545

PDF | ZIP

10.

ค.10

แบบคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร

PDF | ZIP

11.

ค.33

แบบคำขอสำเนาหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร

PDF | ZIP

12.

ค.39

คำร้องขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ฉบับใหม่ (กรณีได้รับเป็นเช็คคืนภาษี)

PDF | ZIP

13.

ค.39

คำร้องขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ฉบับใหม่ (กรณีได้รับเป็น ค.21)

PDF | ZIP

14.-กรณีคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของชาวต่างชาติที่ไม่มีเงินฝากในประเทศไทยเข้าบัญชีธนาคารปลายทางในต่างประเทศผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย
    - ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศฯ
    - หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับภาษาไทย)
    - หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

PDF

PDF

PDF

15.ค.อ.1แบบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นและแจ้งการเป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากร สำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ของบริษัทมหาชนจำกัดและหรือบริษัทจำกัดPDF
16.ค.อ.2แบบแจ้งรายชื่อบริษัทที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดPDF
17.ค.อ.3แบบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดPDF
18.ค.อ.4แบบแจ้งการเป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากรสำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดPDF
19.

ผ.1

คำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร

PDF | ZIP

20.สอ.1แบบคำขอให้จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดีหรือผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนPDF | WORD
21.

-

คำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

PDF | ZIP

22.

-

แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6)

PDF | ZIP

23.

-

แบบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษี (กศก.171)PDF | ZIP
24.

-

คำร้องขอขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์

PDF | ZIP

25.

-

คำร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากร
>> หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
>> หนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน

PDF | ZIP

26.

-

คำร้องขอหนังสือตรวจสอบการเป็นผู้จดแจ้งตามมาตรการบัญชีชุดเดียว

PDF | ZIP

27.

-

หนังสือสัญญาค้ำประกัน (หลักประกันการขอรับเงินคืนภาษีไปก่อนการตรวจแล้วเสร็จ)PDF | ZIP
28.

-

แบบยื่นเอกสารแนบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

PDF | ZIP

29.

-

แบบยื่นเอกสารแนบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบฯ ปี 2564

PDF | ZIP

30.

อ.ส.ก.

แบบคําขอให้พิจารณาเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล (แบบ อ.ส.ก.)

PDF

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-05-2022