เมนูปิด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.-สัญญาจัดตั้งคณะบุคคลPDF | ZIP
2.-สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญPDF | ZIP
3.ล.ป.10.1คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดาPDF | ZIP
4.ล.ป.10.2คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลPDF | ZIP
 

-

เอกสารแนบ 1PDF | ZIP
 

-

เอกสารแนบ 2PDF | ZIP
 

-

เอกสารแนบ 3PDF | ZIP
5.ล.ป.10.3คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคลPDF | ZIP
6.ล.ป.10.4คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทผู้จ่ายเงินได้PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2020