เมนูปิด

ข้อ 16
บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ

 

1.             โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ 14 เงินได้ที่นักแสดงสาธารณะ (เช่นนักแสดงบนเวที ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ และนักดนตรี) หรือนักกีฬา ได้รับจากกิจกรรมส่วนบุคคลของตนเช่นว่านั้น อาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาซึ่งได้มีการกระทำกิจกรรมนั้น

 

2.             ในกรณีที่กิจกรรมส่วนบุคคลที่กล่าวถึงในวรรค 1 ได้มีขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งโดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง กำไรซึ่งเกิดจากการจัดการแสดงกิจกรรมดังกล่าวโดยวิสาหกิจนั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรก

 

3.             บทบัญญัติในวรรค 1 และ 2 มิให้ใช้บังคับกับค่าตอบแทนหรือกำไรซึ่งเกิดจากกิจกรรมซึ่งมีขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หากการมาเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นได้รับการอุดหนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จากเงินทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การตามกฎหมาย

 

ข้อ 17
เงินบำนาญและเงินปี

1.             ภายใต้บังคับของบทบัญญัติของข้อ 18 เงินบำนาญใดๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ที่จ่ายเป็นการตอบแทนการทำงานในอดีตหรือเงินปีใดๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง และจ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรก

 

2.             เงินบำนาญ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ที่จ่ายเป็นการตอบแทนการทำงานในอดีตให้ถือว่าเกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ถ้าผู้จ่ายคือรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นเอง ส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญานั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลผู้จ่ายเงินได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งหรือไม่ก็ตาม มีอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งซึ่งสถานประกอบการถาวรและเงินได้นั้นตกเป็นภาระของสถานประกอบการนั้น เงินได้เช่นว่านั้นให้ถือว่าเกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญาซึ่งสถานประกอบการถาวรนั้นตั้งอยู่

 

3.             คำว่า "เงินปี" รวมถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งจ่ายให้เป็นระยะๆ ตามเวลาที่กำหนดระหว่างที่มีชีวิตอยู่หรือระหว่างระยะเวลาที่ระบุไว้ หรือที่พึงกำหนดได้แน่นอนตามข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายตอบแทนอย่างเพียงพอและครบจำนวนเป็นเงินหรือตามค่าของเงิน

 

ข้อ 18
งานรัฐบาล

1.             (ก)          ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินบำนาญที่จ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งหรือส่วนราชการ หรือ

                              องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งให้แก่บุคคลธรรมดาใดๆ อันเนื่องจากการ

                              บริการที่ให้แก่รัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นหรือส่วนราชการหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้น จะ

                              เก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นเท่านั้น

 

                (ข)          อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งเท่านั้น ถ้า

                              หากบริการนั้นได้เกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นและผู้รับมีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น ผู้

                              ซึ่ง

 

                                (1)                เป็นคนชาติของรัฐผู้ทำสัญญานั้น หรือ

 

                                (2)                มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญานั้นเพียงเพื่อมุ่งประสงค์ที่จะเข้าดำเนินบริการ

                                                    นั้น

 

2.             เงินบำนาญใดที่จ่ายโดยหรือจ่ายจากกองทุนซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งหรือส่วนราชการหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้นให้แก่บุคคลธรรมดาใดๆ อันเนื่องจากบริการที่ให้แก่รัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น หรือส่วนราชการของรัฐนั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

3.             ให้ใช้บทบัญญัติของข้อ 14, 15 และ 17 บังคับแก่ค่าตอบแทนหรือเงินบำนาญอันเนื่องจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือธุรกิจใดๆ ที่รัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หรือส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้นเป็นผู้ดำเนินการ

 

ข้อ 19
นักศึกษาและผู้ฝึกหัดงาน

                บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งในทันทีก่อนที่จะไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นการชั่วคราวเพียงเฉพาะ

 

                ก.            ในฐานะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับ

 

                ข.            ในฐานะผู้ได้รับทุน เงินอุดหนุน หรือรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ในประการสำคัญของการศึกษาหรือ

                               การวิจัยจากรัฐบาลองค์การศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ วรรณคดี หรือการศึกษา หรือ

 

                ค.            ในฐานะผู้ฝึกงานด้านธุรกิจหรือด้านเทคนิค จะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นใน

                               ส่วนที่เกี่ยวกับ

 

                                (1)           เงินทั้งปวงที่ส่งจากต่างประเทศเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษา การ

                                               เล่าเรียน การวิจัย หรือการฝึกอบรม

 

                                (2)           ทุน เงินอุดหนุน หรือเงินรางวัล และ

 

                                (3)          เงินได้จากบริการส่วนบุคคลในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นที่ไม่เกิน 3,600 ริงกิต

                                               มาเลเซีย หรือ 28,800 บาท ไทยระหว่างปีปฏิทินใดๆ หรือจำนวนอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ผู้

                                               มีอำนาจของรัฐผู้ทำสัญญาจะตกลงเป็นคราวๆ ไป แต่ทว่า บริการนั้นจะต้องเกี่ยวข้อง

                                               กับการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมหรือจำเป็นต่อการครองชีพของผู้นั้น

 

ข้อ 20
ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจัย

                บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งในทันทีก่อนหน้าที่จะไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และผู้ซึ่งโดยคำเชิญของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอื่นอันคล้ายคลึงกันซึ่งได้รับการรับรองแล้วจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น มาเยือนรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นเวลาไม่เกินสองปีเพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสอนหรือการวิจัย หรือทั้งสองประการที่สถาบันการศึกษาเช่นว่านั้น จะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น สำหรับค่าตอบแทนจากการสอนหรือการวิจัยเช่นว่านั้น

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011