เมนูปิด

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566

 

               ด้วยร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นร่างกฎกระทรวงฯ ที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ 2 (1) ของกฎกระทรวง กำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

 

best free website hit counter

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-06-2023