เมนูปิด

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. … (Pillar 2 - Global Anti-Base Erosion Rules)

 

               เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกำไร (OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) (Inclusive Framework on BEPS) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 140 เขตเศรษฐกิจรวมทั้งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบแนวทาง 2 เสาหลักในการจัดการความท้าทายทางภาษีที่เกิดจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy) เพื่อเป็นแนวทางการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย
               1. Pillar 1 การจัดสรรกำไรและสิทธิการจัดเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises (MNEs)) ขนาดใหญ่ เพื่อให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และ
               2. Pillar 2 การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ (Global Minimum Tax) จากกลุ่มนิติบุคคลข้ามชาติขนาดใหญ่ เพื่อลดการแข่งขันทางภาษีระหว่างประเทศ (Tax Competition) โดยกำหนดให้กลุ่มนิติบุคคลข้ามชาติขนาดใหญ่เสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate (ETR)) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
               ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอมาตรการรองรับ Global Minimum Tax ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ดำเนินการตรากฎหมายหรือกำหนดแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้
               1. การจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มตามหลักการของ Pillar 2
               2. การจัดสรรรายได้จากการจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มตามหลักการของ Pillar 2 ให้แก่กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินรายได้ดังกล่าว
               3. การจัดส่งข้อมูลผู้ชำระภาษีส่วนเพิ่มให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

               ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายหรือเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024