เมนูปิด

ข้อ 16

ครู

1.             เอกชนซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ในเวลาที่เริ่มเข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และโดยคำเชิญของรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง หรือของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่รับรอง ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น ได้เข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งเพื่อความมุ่งประสงค์ประการสำคัญในการสอนหรือทำการวิจัยหรือทั้งสองประการ ณ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นซึ่งเป็นที่รับรองให้ได้รับยกเว้นภาษีที่รัฐผู้ทำสัญญารัฐหลัง เก็บเงินได้จากบริการส่วนบุคคลของผู้นั้น เพื่อการสอนหรือทำการวิจัย ณ สถาบันการศึกษานั้น หรือที่สถาบันแห่งอื่นเช่นว่านั้น เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นได้ไปถึงรัฐผู้ทำสัญญารัฐหลังนั้น

2.             มิให้ใช้บังคับบทข้อนี้ แก่เงินได้จากการวิจัย หากการวิจัยดังกล่าวมิได้กระทำขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่ทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน

ข้อ 17

นักศึกษาและผู้ฝึกงาน

1.             เอกชนซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง เมื่อเริ่มเข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่เป็นการชั่วคราวในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นด้วยความมุ่งประสงค์ในประการสำคัญเพื่อ

                (ก)          ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รับรอง

                              ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น หรือ

                (ข)          ฝึกหัดงานที่จำเป็นเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางวิชาชีพ หรือเป็นผู้

                              ชำนาญในอาชีพหนึ่ง หรือ

                (ค)          ศึกษา หรือทำการวิจัย ในฐานะผู้รับทุน เงินอุดหนุนหรือเงินรางวัล

                              จากองค์การของรัฐบาล องค์การทางศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์

                              วรรณกรรม หรือการศึกษาให้ได้รับยกเว้นจากภาษีที่รัฐผู้ทำสัญญา

                              อีกรัฐหนึ่งนั้นจัดเก็บในส่วนที่เกี่ยวกับ

                               (1)          เงินที่ส่งมาจากต่างประเทศ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการ

                                             ครองชีพ การศึกษา การเล่าเรียน หรือการฝึกหัดงานของผู้

                                             นั้น

                               (2)          เงินทุน เงินอุดหนุน หรือเงินรางวัลนั้น

                               บทข้อนี้ ให้ใช้ได้กับจำนวนเงินใดๆ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนบริการที่ได้ให้ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น ถ้าบริการเช่นว่านั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการฝึกหัดงานหรือเป็นเรื่องจำเป็นในการครองชีพของผู้นั้น อย่างไรก็ตามเงื่อนไขนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่การศึกษาหรือการฝึกหัดงาน มีความสำคัญในอันดับรองจากบริการที่ให้ ซึ่งเป็นที่มาของค่าตอบแทนนั้น

2.             คุณประโยชน์ตามบทของวรรค (1) ของข้อนี้ ให้มีอายุใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามเหตุอันสมควรหรือโดยปกติประเพณีที่จะให้บรรลุความมุ่งประสงค์แห่งการเข้ามาอยู่ แต่ทว่าในกรณีใดๆ กิจการเอกชนนั้นจะได้รับคุณประโยชน์ตามวรรคนี้ จะต้องไม่เกินกว่าห้าปีติดต่อกัน

3.             เอกชน ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง เมื่อเริ่มต้นเข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น เป็นเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งปี ในฐานะลูกจ้างหรือตามสัญญากับผู้มีถิ่นที่อยู่ในหรือบรรษัทของรัฐ แรกด้วยความมุ่งประสงค์ ในประการสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ หรือธุรกิจจากบุคคลอื่น นอกเหนือไปจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในหรือบรรษัทของรัฐผู้ทำสัญญารัฐแรกให้ได้รับยกเว้นจากภาษี ซึ่งรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งจัดเก็บในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้ ของผู้นั้น ที่ได้จากการให้บริการส่วนบุคคล ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งตลอดระยะเวลานั้น โดยมีข้อแม้ว่า บริการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น

4.             เอกชน ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง เมื่อเริ่มต้นเข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งปี ในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมงานในโครงการที่อยู่ในอุปถัมภ์ของรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น เพื่อความมุ่งประสงค์ในประการสำคัญเพื่อการฝึกหัดงาน การวิจัย หรือการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้ของผู้นั้น ที่ได้จากการให้บริการส่วนบุคคลในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นเกี่ยวกับการฝึกหัดงาน การวิจัย หรือการศึกษา

ข้อ 18  

เงินเดือนจากรัฐบาล

                เงินค่าจ้าง เงินเดือน และเงินทดแทนที่คล้ายคลึงกัน และเงินบำนาญ เงินปีหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งจ่ายโดย หรือจ่ายจากของทุนที่ตั้งขึ้นโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น) ให้แก่เอกชนผู้เป็นคนชาติของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น เพื่อเป็นค่าบริการที่ทำให้แก่รัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น หรือแก่เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นใดๆ ของรัฐนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลให้ได้รับยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง  

ข้อ 19

เอกสิทธิ์ทางทูตและกงสุล

                ไม่มีข้อความใดในอนุสัญญานี้กระทบต่อเอกสิทธิ์ทางการรัษฎากรของเจ้าหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล ตามหลักทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามบทแห่งความตกลงพิเศษทั้งหลาย

ข้อ 20

หลักเกณฑ์ที่ใช้กับข้อเกี่ยวกับเงินได้ส่วนบุคคล

                เอกชนผู้ที่มีคุณสมบัติรับคุณประโยชน์ตามบทของข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 มากกว่าหนึ่งบท อาจเลือกใช้บทของข้อนั้นที่ให้คุณประโยชน์แก่ตนมากที่สุดได้ แต่ทว่าผู้นั้นจะต้องไม่มีสิทธิรับคุณประโยชน์ตามบทนั้นๆ เกินกว่าหนึ่งข้อในระหว่างปีภาษีใดหรือรอบระยะเวลา ภาษีใด

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011