เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.112/2545

เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

 

--------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 มาตรา 83 และมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ   1   ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากรดังต่อไปนี้

                        (1)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 53/2537 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2537

                        (2)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 69/2539 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539

                        (3)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 74/2541 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

                        (4)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 85/2542 เรื่อง การกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542

                        (5)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 86/2542 เรื่อง กำหนดสถานที่รับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สำหรับคนต่างด้าวซึ่งถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทย ตามแบบ ผ.5 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

                        (6)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 90/2542 เรื่อง การกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

 

                ข้อ   2   ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                        (1)  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบแสดงรายการนำส่งภาษีในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานั้น

                        (2)  กองคลัง กรมสรรพากร สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางสื่อบันทึกข้อมูล และกรณีอื่น ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควร

                     “ (3) หน่วยงานสรรพากร อาคารกองอำนวยการตลาดโรงเกลือ เลขที่ 350 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีกรณีการขายสินค้าชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จุดผ่อนปรน โรงเกลือ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.177/2552 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป )

 

                        (4)  สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับชำระเงินภาษีอากรตามการประเมินสำหรับคนต่างด้าวซึ่งถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทยตามแบบ ผ.5 ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานั้น

                              (ก)  บริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน (สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว) เลขที่ 171 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานกรุงเทพ)

                              (ข)  หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1 ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน (สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว) เลขที่ 60 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ท่าอากาศยานเชียงใหม่)

                              (ค)  หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน (สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว) เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ท่าอากาศยานภูเก็ต)

                              (ง)  หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน (สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว) เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ท่าอากาศยานหาดใหญ่)

                              (จ)  หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน ( สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ) เลขที่ 99 ถนนบางนา – ตราด กม .15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ( ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ )

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.156/2549 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )

 

                ข้อ   3   ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                        (1)  สรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(1)

                        (2)  ผู้อำนวยการกองคลัง สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(2)

                        (3)  สรรพากรพื้นที่สระแก้ว สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(3)

                        (4)  นักวิชาการภาษี 9 ชช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 2(4)( ก ) และ ( จ )

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.156/2549 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )

 

                        (5)  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(4)(ข)

                        (6)  สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(4)(ค)

                        (7)  สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2 (4)(ง)

                "กรณีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามข้อ 2(1) มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร สรรพากรพื้นที่สาขาอาจแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป เป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากรก็ได้"

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.128/2546 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป )

 

                ข้อ   4   การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 3 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ   5   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022