เมนูปิด

ระเบียบกรมสรรพากร

  • ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำคำสั่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  • ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15)ฯ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป)
  • ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ. 2560
    (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ.2564)
  • ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
    (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15)ฯ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-02-2024