เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา

ฉบับที่ 787 พ.ศ.2567มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายและตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 448)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 786 พ.ศ.2567มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 449)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 785 พ.ศ.2567มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 450)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 784 พ.ศ.2567มาตรการส่งเสริมการร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจกับกิจการที่จัดตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 447)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 783 พ.ศ.2567มาตรการภาษีสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 446)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 782 พ.ศ.2567การยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 53) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาค)
PDFWORD
ฉบับที่ 781 พ.ศ.2567การยกเว้นภาษีสำหรับรายรับหรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่มูลนิธิจุฬาภรณ์PDFWORD
ฉบับที่ 780 พ.ศ.2566การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 646PDFWORD
ฉบับที่ 779 พ.ศ.2566ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ทั่วไป (ฉบับที่ 52)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 778 พ.ศ.2566การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEM
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 441)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 777 พ.ศ.2566การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูง STEM
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 440)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 776 พ.ศ.2566การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 738
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 439)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 775 พ.ศ.2566การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยPDFWORD
ฉบับที่ 774 พ.ศ.2566การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 437)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 773 พ.ศ.2566ยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 436)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 772 พ.ศ.2566การยกเว้นภาษี สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ทั่วไป (ฉบับที่ 51)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 771 พ.ศ.2566การยกเว้นภาษี สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สภากาชาดไทยหรือมูลนิธิด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 49)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 770 พ.ศ.2566การยกเว้นภาษี สำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมPDFWORD
ฉบับที่ 769 พ.ศ.2566การยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า และการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากการร่วมทุนในโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ ๒)PDFWORD
ฉบับที่ 768 พ.ศ.2566การยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ทั่วไป (ฉบับที่ 50)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 767 พ.ศ.2566ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อชำระหนี้ให้แก่กระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563PDFWORD
ฉบับที่ 766 พ.ศ.2566ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปในการพัฒนาระบบ การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และการนำส่งภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 435)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 765 พ.ศ.2566ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงินฯPDFWORD
ฉบับที่ 764 พ.ศ.2566ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับเงินได้ ที่เป็นเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลฯPDFWORD
ฉบับที่ 763 พ.ศ.2566ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯPDFWORD
ฉบับที่ 762 พ.ศ.2566กำหนดให้กิจการของ สสว. เฉพาะการให้กู้ยืมเงินตามโครงการฯ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะPDFWORD
ฉบับที่ 761 พ.ศ.2566การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 434)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 760 พ.ศ.2566การยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 433)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 759 พ.ศ.2565การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการให้บริการพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 251)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 758 พ.ศ.2565ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศบางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 430)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 757 พ.ศ.2565การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 429)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 756 พ.ศ.2565การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 45)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 755 พ.ศ.2565การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 44)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 754 พ.ศ.2565การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 42)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 753 พ.ศ.2565มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียม สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน (REIT Buy-back)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 46))
PDFWORD
ฉบับที่ 752 พ.ศ.2565การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)PDFWORD
ฉบับที่ 751 พ.ศ.2565การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคให้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 43)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 750 พ.ศ.2565มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ลงทุนที่ลงทุนในบริษัทเป้าหมาย
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 428)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 749 พ.ศ.2565มาตรการเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 425)
PDFWORD
ฉบับที่ 748 พ.ศ.2565ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินPDFWORD
ฉบับที่ 747 พ.ศ.2565มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการภาครัฐPDFWORD
ฉบับที่ 746 พ.ศ.2565กำหนดให้กิจการให้บริการ e-book สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 241)PDFWORD
ฉบับที่ 745 พ.ศ.2565ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยPDFWORD
ฉบับที่ 744 พ.ศ.2565ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลPDFWORD
ฉบับที่ 743 พ.ศ.2565มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 427)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 742 พ.ศ.2565การยกเว้นรัษฎากร ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ สำหรับเงินได้ การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระทำตราสาร
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 40)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 41)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 741 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่ศิริราชมูลนิธิหรือมูลนิธิจุฬาภรณ์
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 37)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 740 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEM
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 423)
PDFWORD
ฉบับที่ 739 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูง STEM
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 422)
PDFWORD
ฉบับที่ 738 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 421)
PDFWORD
ฉบับที่ 737 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 39)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 736 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์PDFWORD
ฉบับที่ 735 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร เพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 38)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 47)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 734 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนPDFWORD
ฉบับที่ 733 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้อง กับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)PDFWORD
ฉบับที่ 732 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 412)
PDFWORD
ฉบับที่ 731 พ.ศ.2564การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 426)
PDFWORD
ฉบับที่ 730 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 413)
PDFWORD
ฉบับที่ 729 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 411)
PDFWORD
ฉบับที่ 728 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 416)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 727 พ.ศ.2564การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร กรณีมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 420)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 726 พ.ศ.2564การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 409)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 725 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นรายจ่าย ค่าซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 417)
PDFWORD
ฉบับที่ 724 พ.ศ.2564การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มPDFWORD
ฉบับที่ 723 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 36)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 722 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากรPDFWORD
ฉบับที่ 721 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อชำระหนี้
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 34)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 720 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 33)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 719 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 35)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 718 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการนำส่งภาษีและค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการนำส่งเงินภาษี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 410)
PDFWORD
ฉบับที่ 717 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศPDFWORD
ฉบับที่ 716 พ.ศ.2564การยกเว้นรัษฎากร ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 405)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 715 พ.ศ.2563การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ออกไปถึง 30 กันยายน 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 646PDFWORD
ฉบับที่ 714 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 23)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 713 พ.ศ.2563การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) ให้แก่สถานศึกษา
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 24)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 712 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEM
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 393)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 711 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูง STEM
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 392)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 710 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 709 พ.ศ.2563ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 22)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 29)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 708 พ.ศ.2563ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 382)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 707 พ.ศ.2563ยกเว้นรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 399)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 706 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่สภากาชาดไทย
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 19)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 705 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร สำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDFWORD
ฉบับที่ 704 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร กรณีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษเข้าทำงาน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 389)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 703 พ.ศ.2563การลดอัตรารัษฎากร การลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม เฉพาะรายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากรPDFWORD
ฉบับที่ 702 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 388)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 701 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 27)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 700 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร มาตรการสนับสนุนการนำเข้าสินค้าต้าน (COVID-19) เพื่อการบริจาค
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 18)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 699 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร มาตรการสนับสนุนการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 26)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 698 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร รีโนเวทโรงแรม
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 381)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 697 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 380)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 696 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการกีฬา
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 25)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 695 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร ลงทุนในเครื่องจักร
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 378)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 694 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 394)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 693 พ.ศ.2563การลดอัตรารัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 395)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 692 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร มาตรการพี่ช่วยน้อง
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 371))
PDFWORD
ฉบับที่ 691 พ.ศ.2563ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติPDFWORD
ฉบับที่ 690 พ.ศ.2563การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในเครื่องจักร
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 366))
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 374))
PDFWORD
ฉบับที่ 689 พ.ศ.2562การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บางกรณีให้แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนPDFWORD
ฉบับที่ 688 พ.ศ.2562การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินเท่าที่บริจาคแก่โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 370)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 687 พ.ศ.2562การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร สำหรับบริษัทการค้าระหว่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 587PDFWORD
ฉบับที่ 686 พ.ศ.2562การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร สำหรับสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 586PDFWORD
ฉบับที่ 685 พ.ศ.2562การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร สำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405PDFWORD
ฉบับที่ 684 พ.ศ.2562การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 646PDFWORD
ฉบับที่ 683 พ.ศ.2562การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำส่งภาษี และเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 359)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 377)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 682 พ.ศ.2562การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นเงินบริจาคสองเท่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 354))
PDFWORD
ฉบับที่ 681 พ.ศ.2562การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 14)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 680 พ.ศ.2562การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินปันผลที่ได้รับจากโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนPDFWORD
ฉบับที่ 679 พ.ศ.2562การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับรายรับหรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หรือมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลPDFWORD
ฉบับที่ 678 พ.ศ.2562การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์กรณีการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDFWORD
ฉบับที่ 677 พ.ศ.2562การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์และธนาคารพาณิชย์ที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กัน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 404)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 676 พ.ศ.2562การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นรัษฎากรที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDFWORD
ฉบับที่ 675 พ.ศ.2561การยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2549PDFWORD
ฉบับที่ 674 พ.ศ.2561การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรให้แก่ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศฯ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 13)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 673 พ.ศ.2561การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับบริษัทการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 587PDFWORD
ฉบับที่ 672 พ.ศ.2561การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 586PDFWORD
ฉบับที่ 671 พ.ศ.2561การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการจดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405PDFWORD
ฉบับที่ 670 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 345)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 669 พ.ศ.2561การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง แก้ไขพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 646PDFWORD
ฉบับที่ 668 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
(ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 717) พ.ศ.2564 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)
PDFWORD
ฉบับที่ 667 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 8)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 666 พ.ศ.2561การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ สำหรับค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 586PDFWORD
ฉบับที่ 665 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างแรงงาน ไม่เกินสองร้อยคน และมีเงินได้พึงประเมินตามที่กำหนด
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 9)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 664 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงิน กับธนาคารในประเทศหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับ จากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับธนาคารในประเทศ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 351))
PDFWORD
ฉบับที่ 663 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 10)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 662 พ.ศ.2561การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง สำหรับการขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าPDFWORD
ฉบับที่ 661 พ.ศ.2561การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง สำหรับเงินได้จากการขายทองคำแท่งฯ และเงินชดเชยการเลื่อนการรับมอบหรือการส่งมอบทองคำแท่งPDFWORD
ฉบับที่ 660 พ.ศ.2561การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะPDFWORD
ฉบับที่ 659 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง รายจ่ายในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 337)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 658 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง Start-up
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 320)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 657 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง หักรายจ่ายภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 332)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 656 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง รายจ่ายสำหรับการอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 323)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 655 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา เป็นจำนวนสองเท่าที่ได้จ่ายให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 768) พ.ศ.2566 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)
PDFWORD
ฉบับที่ 654 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 12)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 653 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินรางวัลทางราชการจ่ายให้ตามโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติPDFWORD
ฉบับที่ 652 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ ที่ได้รับเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายPDFWORD
ฉบับที่ 651 พ.ศ.2561การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรมPDFWORD
ฉบับที่ 650 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยPDFWORD
ฉบับที่ 649 พ.ศ.2560การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ กรณีการขายเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์เนื่องในวโรกาสสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDFWORD
ฉบับที่ 648 พ.ศ.2560การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเหรียญที่ระลึกเฉพาะที่กรมธนารักษ์เป็นผู้นำเข้าเพื่อขายในประเทศโดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังPDFWORD
ฉบับที่ 647 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 321)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 646 พ.ศ.2560การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละสิบ เป็นร้อยละหกจุดสาม ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และลดอัตราเป็นร้อยละเก้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปPDFWORD
ฉบับที่ 645 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยPDFWORD
ฉบับที่ 644 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 630PDFWORD
ฉบับที่ 643 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดนิยามของคำว่า “เครื่องจักร” แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 604PDFWORD
ฉบับที่ 642 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 641 พ.ศ.2560การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 310)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 335)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 640 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับชำระเงินที่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม จากการรับชำ ระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 317)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 639 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุดังกล่าวเข้าทำงาน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 379)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 638 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยPDFWORD
ฉบับที่ 637 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 302)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 636 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นรัษฎากรสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับบริษัท ซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 289)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 635 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนPDFWORD
ฉบับที่ 634 พ.ศ.2560การกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินจากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11PDFWORD
ฉบับที่ 633 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากรภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเหรียญทองคำ ที่ระลึกPDFWORD
ฉบับที่ 632 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 3)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 631 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวร
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 285)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 630 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 5)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 6)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 629 พ.ศ.2560การกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11PDFWORD
ฉบับที่ 628 พ.ศ.2560การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจPDFWORD
ฉบับที่ 627 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 284)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 626 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 283)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 625 พ.ศ.2560การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 305)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 624 พ.ศ.2560การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 375)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 623 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 28)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 622 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 604PDFWORD
ฉบับที่ 621 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 291)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 620 พ.ศ.2559เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทรถยนต์ต้นแบบที่ใช้เพื่อการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะให้สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145PDFWORD
ฉบับที่ 619 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาPDFWORD
ฉบับที่ 618 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายอัญมณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 281)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 617 พ.ศ.2559การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 212)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 616 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 11)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 615 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมPDFWORD
ฉบับที่ 614 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศPDFWORD
ฉบับที่ 613 พ.ศ.2559การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้ารถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบให้แก่ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์PDFWORD
ฉบับที่ 612 พ.ศ.2559การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับจากการบริหารเงินของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศPDFWORD
ฉบับที่ 611 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 267)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 610 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นอากรแสตมป์ของกองทุนรวมPDFWORD
ฉบับที่ 609 พ.ศ.2559การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 2559 เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรของกองทุนรวมPDFWORD
ฉบับที่ 608 พ.ศ.2559การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการขายสินค้าและการให้บริการของกองทุนรวมPDFWORD
ฉบับที่ 607 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในแผนกหรือสาขาวิชาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 269)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 606 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติPDFWORD
ฉบับที่ 605 พ.ศ.2559การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุน การออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะPDFWORD
ฉบับที่ 604 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 300)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 603 พ.ศ.2559การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมPDFWORD
ฉบับที่ 602 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 316)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 601 พ.ศ.2559การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์ ที่กระทรวงการคลังได้รับโอนมาจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะPDFWORD
ฉบับที่ 600 พ.ศ.2559การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาPDFWORD
ฉบับที่ 599 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์PDFWORD
ฉบับที่ 598 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีที่มีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 1)
(ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 597 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน รวมทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกิจการเงินร่วมลงทุน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 279)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 596 พ.ศ.2559การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยPDFWORD
ฉบับที่ 595 พ.ศ.2558การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมPDFWORD
ฉบับที่ 594 พ.ศ.2558การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการPDFWORD
ฉบับที่ 593 พ.ศ.2558การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินให้แก่โครงการรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์PDFWORD
ฉบับที่ 592 พ.ศ.2558การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มPDFWORD
ฉบับที่ 591 พ.ศ.2558การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 278)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 590 พ.ศ.2558การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนPDFWORD
ฉบับที่ 589 พ.ศ.2558การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม สำหรับเงินได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDFWORD
ฉบับที่ 588 พ.ศ.2558การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 284PDFWORD
ฉบับที่ 587 พ.ศ.2558การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 277)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 586 พ.ศ.2558การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศPDF
ฉบับที่ 585 พ.ศ.2558การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 584 พ.ศ.2558การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 254)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 583 พ.ศ.2558การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 530PDF
ฉบับที่ 582 พ.ศ.2558ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ บางกรณีPDF
ฉบับที่ 581 พ.ศ.2558การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้PDF
ฉบับที่ 580 พ.ศ.2557ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ บางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 251)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 579 พ.ศ.2557ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยให้แก่สภากาชาดไทยPDFWORD
ฉบับที่ 578 พ.ศ.2557การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ แก่สถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงินที่สถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กันPDFWORD
ฉบับที่ 577 พ.ศ.2557ลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางกรณีPDFWORD
ฉบับที่ 576 พ.ศ.2557ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาPDFWORD
ฉบับที่ 575 พ.ศ.2556 ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาPDFWORD
ฉบับที่ 574 พ.ศ.2556 กำหนดรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลPDFWORD
ฉบับที่ 573 พ.ศ.2556 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากัน หรือเป็นผู้โอนกิจการและจดทะเบียนเลิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDFWORD
ฉบับที่ 572 พ.ศ.2556 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กิจการของกองทุนหมู่บ้าน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDFWORD
ฉบับที่ 571 พ.ศ.2556 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ดอกเบี้ยที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับจากการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันให้กู้ยืมเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDFWORD
ฉบับที่ 570 พ.ศ.2556การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยอันมีลักษณะถาวร
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 248)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 569 พ.ศ.2556ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับ เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวางหรือค่าขนส่งสินค้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ บางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 246)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 568 พ.ศ.2556การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐในการจัดทำและการให้บริการจัดทำอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยPDFWORD
ฉบับที่ 567 พ.ศ.2556การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินเยียวยาและเงินช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับจากรัฐPDFWORD
ฉบับที่ 566 พ.ศ.2556การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 245)ฯ)
PDFWORD
ฉบับที่ 565 พ.ศ.2556การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉพาะการให้กู้ยืมเงินจากเงินกองกลางและการให้กู้ยืมเงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDFWORD
ฉบับที่ 564 พ.ศ.2556การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 530PDFWORD
ฉบับที่ 563 พ.ศ.2556การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง ขยายระยะเวลาการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145PDFWORD
ฉบับที่ 562 พ.ศ.2556การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีนายจ้างที่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตั้งแต่สามร้อยบาทPDFWORD
ฉบับที่ 561 พ.ศ.2556การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนได้PDFWORD
ฉบับที่ 560 พ.ศ.2556ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศPDFWORD
ฉบับที่ 559 พ.ศ.2556การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับการบริจาคให้แก่การกีฬาPDF
ฉบับที่ 558 พ.ศ.2556ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณีPDF
ฉบับที่ 557 พ.ศ.2556ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายอัญมณีบางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 239)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 556 พ.ศ.2556ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณี บางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 191)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 555 พ.ศ.2556การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 530PDF
ฉบับที่ 554 พ.ศ.2555การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ถือศุกูก ทรัสตี และผู้ระดมทุน สำหรับเงินได้มูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นPDF
ฉบับที่ 553 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนPDF
ฉบับที่ 552 พ.ศ.2555การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145PDF
ฉบับที่ 551 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนPDF
ฉบับที่ 550 พ.ศ.2555การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 549 พ.ศ.2555การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีPDF
ฉบับที่ 548 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นPDF
ฉบับที่ 547 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้PDF
ฉบับที่ 546 พ.ศ.2555การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 545 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในประเทศPDF
ฉบับที่ 544 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์PDF
ฉบับที่ 543 พ.ศ.2555การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกรณีเงินได้ที่ได้จากการขายเรือเดินทะเลที่ใช้ขนส่งสินค้า แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 299PDF
ฉบับที่ 542 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 541 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่บริจาคให้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 343)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 540 พ.ศ.2555ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 615)PDF
ฉบับที่ 539 พ.ศ.2555การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 538 พ.ศ.2555การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยPDF
ฉบับที่ 537 พ.ศ.2555การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145PDF
ฉบับที่ 536 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 535 พ.ศ.2555การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405PDF
ฉบับที่ 534 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลให้แก่บริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทอื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 533 พ.ศ.2555การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับประโยชน์ สำหรับเงินได้มูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นPDF
ฉบับที่ 532 พ.ศ.2554ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน บางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 211)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 531 พ.ศ.2554ลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”PDF
ฉบับที่ 530 พ.ศ.2554ลดอัตราภาษีเงินได้ และปรับปรุงการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณีPDF
ฉบับที่ 529 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยPDF
ฉบับที่ 528 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกินห้าล้านบาท เพื่อใช้เป็น ที่อยู่อาศัยของตน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 233)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 527 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่าจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่บริจาค และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับสินค้าที่บริจาค
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 206)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 526 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 209)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 210)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 340)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 525 พ.ศ.2554การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการประกอบกิจการของสถาบันการเงินPDF
ฉบับที่ 524 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 203)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 523 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 205)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 522 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 522) พ.ศ. 2554 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 204)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 521 พ.ศ.2554กำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้PDF
ฉบับที่ 520 พ.ศ.2554ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 342)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 519 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานคนพิการเพิ่มขึ้น
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 341)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 518 พ.ศ.2554การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศและคนต่างด้าว
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 198)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 517 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นPDF
ฉบับที่ 516 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกันPDF
ฉบับที่ 515 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนเท่ากับรายจ่ายตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการจัดหาหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 200)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 201)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 339)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 514 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 199)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 212)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 513 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยPDF
ฉบับที่ 512 พ.ศ.2554การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 511 พ.ศ.2554การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุนบริหารเงินกู้ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 510 พ.ศ.2554การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วย การบริหารหนี้สาธารณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 509 พ.ศ.2553การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 508 พ.ศ.2553การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาครวมทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 190)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 507 พ.ศ.2553ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 549)PDF
ฉบับที่ 506 พ.ศ.2553ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ บางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 192)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 505 พ.ศ.2553การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง อัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145PDF
ฉบับที่ 504 พ.ศ.2553รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิกับค่าเช่าทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 315PDF
ฉบับที่ 503 พ.ศ.2553ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางกรณีPDF
ฉบับที่ 502 พ.ศ.2553การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2PDF
ฉบับที่ 501 พ.ศ.2553ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับเงินได้รายรับและการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าPDF
ฉบับที่ 500 พ.ศ.2553การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ซึ่งทำสัญญายืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 331PDF
ฉบับที่ 499 พ.ศ.2553ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าทำงาน และเจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการให้แก่คนพิการPDF
ฉบับที่ 498 พ.ศ.2553การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 428PDF
ฉบับที่ 497 พ.ศ.2553ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยPDF
ฉบับที่ 496 พ.ศ.2553การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นPDF
ฉบับที่ 495 พ.ศ.2553การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้PDF
ฉบับที่ 494 พ.ศ.2553ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายอัญมณีบางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 185)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 493 พ.ศ.2553ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณีบางกรณีPDF
ฉบับที่ 492 พ.ศ.2553 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 183)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 491 พ.ศ.2552การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 490 พ.ศ.2552การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 489 พ.ศ.2552การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 488 พ.ศ.2552ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรPDF
ฉบับที่ 487 พ.ศ.2552ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานบางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 180)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 486 พ.ศ.2552การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายนมสดพาสเชอไรซ์และนมสดยูเอชทีผสมฟลูออไรด์ ภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 176)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 485 พ.ศ.2552การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เฉพาะการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 484 พ.ศ.2552การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด สำหรับการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันPDF
ฉบับที่ 483 พ.ศ.2552การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นPDF
ฉบับที่ 482 พ.ศ.2552การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักในการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 179)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 481 พ.ศ.2552การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 480 พ.ศ.2552ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากรPDF
ฉบับที่ 479 พ.ศ.2551การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตราPDF
ฉบับที่ 478 พ.ศ.2551การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการและผู้ประกอบการเฉพาะการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขั้นกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550PDF
ฉบับที่ 477 พ.ศ.2551ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำเข้ามาเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการตามโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนPDF
ฉบับที่ 476 พ.ศ.2551การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาสำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครู อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 420
(ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 768) พ.ศ.2566 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)
PDF
ฉบับที่ 475 พ.ศ.2551ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยPDF
ฉบับที่ 474 พ.ศ.2551การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่นำหลักทรัพย์มา จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 467PDF
ฉบับที่ 473 พ.ศ.2551การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145PDF
ฉบับที่ 472 พ.ศ.2551ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรPDF
ฉบับที่ 471 พ.ศ.2551ลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทPDF
ฉบับที่ 470 พ.ศ.2551ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากรPDF
ฉบับที่ 469 พ.ศ.2551การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการประกอบกิจการของสถาบันการเงินบางกรณีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 12)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 468 พ.ศ.2550การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้ประกอบการเฉพาะการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการอันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550PDF
ฉบับที่ 467 พ.ศ.2550ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยPDF
ฉบับที่ 466 พ.ศ.2550การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 164)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 465 พ.ศ.2550(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 479)PDF
ฉบับที่ 464 พ.ศ.2549ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเข้ามาเพื่อใช้ภายใต้โครงการดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS)PDF
ฉบับที่ 463 พ.ศ.2549ยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้แก่บุคคลตามข้อผูกพันในการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทำไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีPDF
ฉบับที่ 462 พ.ศ.2549การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบภัยพิบัติ สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่น สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการดำเนินการที่เกี่ย กับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นPDF
ฉบับที่ 461 พ.ศ.2549การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ขยายเวลาในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405PDF
ฉบับที่ 460 พ.ศ.2549การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 163)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 459 พ.ศ.2549การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรPDF
ฉบับที่ 458 พ.ศ.2549ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬาตามโครงการตามยุทธศาสตร์ 4 ปีสร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551)PDF
ฉบับที่ 457 พ.ศ.2549ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรที่มีอยู่ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยให้ทันสมัย ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติPDF
ฉบับที่ 456 พ.ศ.2549การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการและผู้ประกอบการจัดงานแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1PDF
ฉบับที่ 455 พ.ศ.2549การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 454 พ.ศ.2549การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจและปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ธนาคารพาณิชย์สำหรับเงินได้จากการรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศ (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 675) พ.ศ.2561 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป)PDF
ฉบับที่ 453 พ.ศ.2549การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินPDF
ฉบับที่ 452 พ.ศ.2549ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัดPDF
ฉบับที่ 451 พ.ศ.2549การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ขายข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 450 พ.ศ.2549การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 449 พ.ศ.2549การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 448 พ.ศ.2549การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 164)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 447 พ.ศ.2548ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทยPDF
ฉบับที่ 446 พ.ศ.2548พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 446) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนเนื่องจากการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 445 พ.ศ.2548พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 445) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพะให้แก่กิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอน เนื่องจากการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 444 พ.ศ.2548พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 444) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ สำหรับการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 50)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 443 พ.ศ.2548ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่เป็นค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากบริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยบางกรณีPDF
ฉบับที่ 442 พ.ศ.2548พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548 เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 10)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 441 พ.ศ.2548ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สำหรับเงินได้จากการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 152)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 440 พ.ศ.2548ปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 465)PDF
ฉบับที่ 439 พ.ศ.2548พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 439) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 438 พ.ศ.2548ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 147)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 437 พ.ศ.2548ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างไปฝึกอบรม หรือในการฝึกอบรมลูกจ้างของตน และภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการของผู้ดำเนินการฝึก
(ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 436 พ.ศ.2548ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน เพื่อการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 145)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 435 พ.ศ.2548ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการโดยไม่มีค่าตอบแทนเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50PDF
ฉบับที่ 434 พ.ศ.2548ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชนบางกรณีPDF
ฉบับที่ 433 พ.ศ.2548พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 433) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้PDF
ฉบับที่ 432 พ.ศ.2548ปรับปรุงการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มPDF
ฉบับที่ 431 พ.ศ.2548ปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทPDF
ฉบับที่ 430 พ.ศ.2548ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากรPDF
ฉบับที่ 429 พ.ศ.2548พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากพันธบัตรและหุ้นกู้ของรัฐบาล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 428 พ.ศ.2548พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นฯ และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการฯPDF
ฉบับที่ 427 พ.ศ.2548ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนPDF
ฉบับที่ 426 พ.ศ.2547ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 135)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 425 พ.ศ.2547ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศPDF
ฉบับที่ 424 พ.ศ.2547ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกรณีที่มีการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 338)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 423 พ.ศ.2547ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกรณีที่มีการบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550PDF
ฉบับที่ 422 พ.ศ.2547ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติPDF
ฉบับที่ 421 พ.ศ.2547พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2547 เรื่อง ปรับปรุงระยะเวลาการได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้จาก กำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 387PDF
ฉบับที่ 420 พ.ศ.2547ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาแก่ สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา
(ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 768) พ.ศ.2566 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)
PDF
ฉบับที่ 419 พ.ศ.2547พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2547 เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ กิจการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 418 พ.ศ.2547พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2547 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการ และสำหรับการกระทำตราสารPDF
ฉบับที่ 417 พ.ศ.2546ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินที่บริจาคเพื่อสมทบกองทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษาPDF
ฉบับที่ 416 พ.ศ.2546ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 440)PDF
ฉบับที่ 415 พ.ศ.2546 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดประชุมเอเปค 2003PDF
ฉบับที่ 414 พ.ศ.2546 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกPDF
ฉบับที่ 413 พ.ศ.2545 การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/6(3) จากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 0.1 เป็นการชั่วคราวPDF
ฉบับที่ 412 พ.ศ.2545ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิ จากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 80,000 บาทแรกสำหรับปีภาษีPDF
ฉบับที่ 411 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดPDF
ฉบับที่ 410 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้PDF
ฉบับที่ 409 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่นักแสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์PDF
ฉบับที่ 408 พ.ศ.2545 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง กำหนดให้คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาลไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 407 พ.ศ.2545ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 6.3 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2546  (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 416)PDF
ฉบับที่ 406 พ.ศ.2545 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาคPDF
ฉบับที่ 405 พ.ศ.2545 สำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 191)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 404 พ.ศ.2545 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การให้บริการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 403 พ.ศ.2545 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การขายน้ำมันดีเซลของผู้ประกอบการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 401 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องPDF
ฉบับที่ 400 พ.ศ.2545 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 398 พ.ศ.2545การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 396 พ.ศ.2545การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 395 พ.ศ.2545การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับอายุการใช้งาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145PDF
ฉบับที่ 394 พ.ศ.2545ลดอัตราภาษีเงินได้ เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 431)PDF
ฉบับที่ 393 พ.ศ.2544 การยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการกระทำตราสารในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนบางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 42)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 392 พ.ศ.2544 การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนบางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 8)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 391 พ.ศ.2544 การกำหนดกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดฐานภาษีสำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 7)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 390 พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ค้าน้ำมันและให้แก่สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันกลางทะเลเพื่อขายให้แก่เรือจดทะเบียนPDF
ฉบับที่ 389 พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นจำนวนเท่ากับเงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 97)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 388 พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับเฉพาะที่เป็นกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ในแต่ละเดือนภาษี เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ในเดือนภาษีนั้นPDF
ฉบับที่ 387 พ.ศ.2544 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่PDF
ฉบับที่ 386 พ.ศ.2544 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 385 พ.ศ.2544 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้เป็นกรณีพิเศษPDF
ฉบับที่ 384 พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันภายใน 31 ธ.ค. 44PDF
ฉบับที่ 382 พ.ศ.2544 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 381 พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์บางกรณีPDF
ฉบับที่ 380 พ.ศ.2544 ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนPDF
ฉบับที่ 379 พ.ศ.2544 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) บางกรณีเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 378 พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้จัดสรรที่ดินกรณีโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งขึ้น และยกเว้นภาษีอากรแก่นิติบุคคลดังกล่าว สำหรับการให้บริการในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคแก่สมาชิกของนิติบุคคลPDF
ฉบับที่ 377 พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชย์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย และลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดังกล่าวPDF
ฉบับที่ 376พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้วPDF
ฉบับที่ 375 พ.ศ.2543 ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินในการประกอบกิจการ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 92)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 374 พ.ศ.2543 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ อนุญาโตตุลาการ เฉพาะตราสารคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 373 พ.ศ.2543 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 360PDF
ฉบับที่ 372 พ.ศ.2543 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่รัฐวิสาหกิจสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการดำเนินการนำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 371 พ.ศ.2543 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดกิจการของรัฐวิสาหกิจในส่วนของรายรับที่ได้รับเนื่องจากการดำเนินการนำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 370 พ.ศ.2543 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินการนำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 369 พ.ศ.2543 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เนื่องจากการระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีPDF
ฉบับที่ 367 พ.ศ.2543 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าหรือการขายทองคำ ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็น ทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 311PDF
ฉบับที่ 366 พ.ศ.2543 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะคงเหลือในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์PDF
ฉบับที่ 365 พ.ศ.2543 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณีเป็นกิจการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 364 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลการทำธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 105)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 143)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 153)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 363 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้กรณีที่มีการบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทยPDF
ฉบับที่ 362 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 79)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 361 พ.ศ.2542 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์บางกรณี เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 360 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้PDF
ฉบับที่ 359 พ.ศ.2542 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145PDF
ฉบับที่ 358 พ.ศ.2542 กำหนดให้การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะPDF
ฉบับที่ 357 พ.ศ.2542 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็น บริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดสำหรับการกระทำตราสาร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 356 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ภายใน 31 ธ.ค.2543PDF
ฉบับที่ 355 พ.ศ.2542 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของการเคหะแห่งชาติบางกรณี และ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการบางกรณี เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ทั่วไป (ฉบับที่ 16)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 354 พ.ศ.2542ปรับปรุงการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มPDF
ฉบับที่ 351 พ.ศ.2542 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้โอนหลักทรัพย์ เฉพาะการ โอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 350 พ.ศ.2542 กำหนดให้การประกอบกิจการซื้อหรือขายคืนหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะPDF
ฉบับที่ 348 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียPDF
ฉบับที่ 347 พ.ศ.2542 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 346 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤตPDF
ฉบับที่ 345 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 344 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 343 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้ บริการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 342 พ.ศ.2541 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรPDF
ฉบับที่ 341 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 340 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้เนื่องจากการดำเนินการตามคำขอประนอมหนี้หรือแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลเห็นชอบPDF
ฉบับที่ 339 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสบิกเกมส์ ครั้งที่ 7PDF
ฉบับที่ 338 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 337 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการบางประเภทของกองทุนรวมอสังหา-ริมทรัพย์ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 336 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือ การให้บริการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 335 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ที่ต้องเสียอากร สำหรับการกระทำตราสารที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 40)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 334 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 3)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 333 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายทรัพย์สินระหว่างนิติบุคคลเฉพาะกิจกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 332 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียPDF
ฉบับที่ 331 พ.ศ.2541 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์PDF
ฉบับที่ 330 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 329 พ.ศ.2541 .การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 328 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 327 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 326 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 324 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13PDF
ฉบับที่ 323 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10PDF
ฉบับที่ 322 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240PDF
ฉบับที่ 321 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายทรัพย์สินและการให้บริการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239PDF
ฉบับที่ 320 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่คณะกรรมการไทยช่วยไทยPDF
ฉบับที่ 319 พ.ศ.2541 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145PDF
ฉบับที่ 318 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้บริจาคในการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรPDF
ฉบับที่ 317 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกรณีที่มีการบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2545PDF
ฉบับที่ 315 พ.ศ.2540 รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับมูลค่าต้นทุนรถยนต์นั่งส่วนที่เกินคันละ 1 ล้านบาทPDF
ฉบับที่ 314 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และใช้เรือไทยในการประกอบกิจการ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 75)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 144)ฯ)
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 212)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 313 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตยากำจัดวัชพืชของตนเองPDF
ฉบับที่ 312 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีอากรสำหรับการบริจาคให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมเฉพาะกิจPDF
ฉบับที่ 311 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าหรือการขายอัญมณีบางกรณีPDF
ฉบับที่ 308 พ.ศ.2540ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินกำไรที่กิจการวิเทศธนกิจจำหน่ายออกไปจากประเทศไทย (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454)PDF
ฉบับที่ 307 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจบางกรณีPDF
ฉบับที่ 306 พ.ศ.2540ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าธรรมเนียมที่กิจการวิเทศธนกิจได้รับจากการเป็นผู้จัดการในการจัดหาเงินกู้ในลักษณะการร่วมให้กู้ (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454)PDF
ฉบับที่ 301 พ.ศ.2539ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทผูกพันระยะยาว (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 664) พ.ศ.2561)PDF
ฉบับที่ 300 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยซึ่งมีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ เพื่อบรรเทาภาระที่มีภาษีซ้ำซ้อน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 299 พ.ศ.2539 ลดอัตราภาษีตามมาตรา 70 สำหรับค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายเรือเก่าเพื่อซื้อเรือใหม่PDF
ฉบับที่ 298 พ.ศ.2539ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกอาชีพที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย   (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 แต่ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฎิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ค้างอยู่หรือพึงชำระก่อนวันที่ 29 มกราคม 2546)PDF
ฉบับที่ 297 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ส่วนที่จ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยPDF
ฉบับที่ 295 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ขอรับPDF
ฉบับที่ 291 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลPDF
ฉบับที่ 290 พ.ศ.2538 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำบางกรณีPDF
ฉบับที่ 288 พ.ศ.2538ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง   (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 แต่ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฎิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ค้างอยู่หรือพึงชำระก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2548)PDF
ฉบับที่ 284 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากกิจการสถานศึกษา สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯPDF
ฉบับที่ 283 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากการแยกกิจการประกันชีวิตและกิจการประกันวินาศภัยออกจากกันPDF
ฉบับที่ 282 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากการแยกธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 53)ฯ)
PDF
ฉบับที่ 277 พ.ศ.2537 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่คณะกรรมการกองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯPDF
ฉบับที่ 274 พ.ศ.2537 ยกเว้นภาษีเงินได้กรณีบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันPDF
ฉบับที่ 270 พ.ศ.2537ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยบางกรณีที่ได้จากกิจการวิเทศธนกิจ  (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454 แต่ยังคงใช้บังคับถึงวันที่ 17 เมษายน 2552)PDF
ฉบับที่ 269 พ.ศ.2536 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตปุ๋ยPDF
ฉบับที่ 263 พ.ศ.2536ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรที่บริษัทได้รับจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535   (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ.2562 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)PDF
ฉบับที่ 262 พ.ศ.2536ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535   (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ.2562 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)PDF
ฉบับที่ 260 พ.ศ.2535ลดอัตราภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิของกิจการวิเทศธนกิจ  (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454)PDF
ฉบับที่ 250 พ.ศ.2535ลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 703) พ.ศ.2563 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)PDF
ฉบับที่ 247 พ.ศ.2534 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณี 
ฉบับที่ 246 พ.ศ.2534 กิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มPDF
ฉบับที่ 245 พ.ศ.2534 มูลค่าของฐานภาษีบางกรณีPDF
ฉบับที่ 243 พ.ศ.2534 ภาษีซื้อที่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิPDF
ฉบับที่ 242 พ.ศ.2534 ให้นำเครดิตภาษีที่เหลือในแต่ละเดือนภาษีไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้PDF
ฉบับที่ 241 พ.ศ.2534 ให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้PDF
ฉบับที่ 240 พ.ศ.2534 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะPDF
ฉบับที่ 239 พ.ศ.2534 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการบางกรณีตามมาตรา 81(1)(น)PDF
ฉบับที่ 205 พ.ศ.2532 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่กองทุนเฉพาะกิจPDF
ฉบับที่ 165 พ.ศ.2529 ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้ที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณีPDF
ฉบับที่ 145 พ.ศ.2527หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินPDF
ฉบับที่ 121 พ.ศ.2525 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาหรือมูลค่าสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจPDF
ฉบับที่ 79 พ.ศ.2521ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 40 พ.ศ.2514ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลของสหกรณ์PDF
ฉบับที่ 24 พ.ศ.2510ยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับใบรับซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้ออก 
ฉบับที่ 18 พ.ศ.2505ยกเว้นภาษีอากรแก่บุคคลตามสัญญาการเว้นการเก็บภาษีซ้อนPDF
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2502 กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน 
ฉบับที่ 10 พ.ศ.2500ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ องค์การสหประชาชาติ สถานทูต ฯลฯPDF
ฉบับที่ 9 พ.ศ.2499ยกเว้นภาษีอากรให้แก่บริษัทและพนักงานต่างประเทศตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-07-2024