เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

42/2563

เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ ตามมาตรา 42 (7) แห่งประมวลรัษฎากร

41/2560

การขยายเวลาการออกหมายเรียกตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร

40/2560

เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร และค่าปรับอาญา ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร

38/2552

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล

37/2551

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร

36/2540

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสิทธิในบัตรภาษี

35/2540

การนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนไปหักภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

34/2540

การเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

33/2540

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด

32/2538

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการขายตำราเรียน

31/2538

ฐานภาษีสำหรับรายรับประเภทดอกเบี้ยตามมาตรา 91/5

30/2538

ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ตามมาตรา 40(4)(ก)

29/2538

เงินได้ที่เป็นส่วนลด และส่วนลดพิเศษที่บุคคลผู้รับทำงานให้ได้รับจากระบบขายตรง

28/2538

การเสียภาษีในกรณีได้รับแจกหุ้น หรือได้ซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อตกลงพิเศษ

27/2537

ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

25/2537

ีการออกใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี

24/2536

การเสียภาษีเงินได้ของสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือกองทุนที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวง ทบวง กรม

23/2536

ภาษีมูลค่าเพิ่มการขายน้ำมันดิบของพืช

22/2536

การรับเหมาก่อสร้างอาคารให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534

21/2533

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

20/2533

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม

19/2533

การเลือกเสียภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ฯลฯ ตามมาตรา 48(3)

18/2533

การเลือกเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

16/2530

การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

13/2529

รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะตามมาตรา 65 ตรี (14)

12/2529

ยอดเงินได้ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 สำหรับบริษัทประกันภัย

10/2528

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาตามมาตรา 65 ตรี (6)

9/2528

ภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

8/2528

การเสียภาษีอากรของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

7/2528

ดอกเบี้ยรับระหว่างธนาคารต่างประเทศสาขากรุงเทพฯ กับธนาคารสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ

5/2528

การประกอบกิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า

4/2526

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ

2/2526

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 76 ทวิ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022