เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

การขยายเวลากรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศกระทรวงการคลังทั่วไป

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

 • ฉบับที่ 77 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 76 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 75 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 74 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 73 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 72 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 71 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 70 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 69 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 68 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 67 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 73) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)
 • ฉบับที่ 66 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 65 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 64 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
 • ฉบับที่ 62 เรื่อง นายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้าฯ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์
 • ฉบับที่ 61 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต
 • ฉบับที่ 60 เรื่อง เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานเป็นเจ้าพนักงานประเมิน เฉพาะการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email
 • ฉบับที่ 59 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต
 • ฉบับที่ 58 เรื่อง ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ5ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน(ฉบับที่54)ฯและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน สำหรับเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ นายตรวจอากรแสตมป์ และเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน นับตั้งแต่วันทำสัญญาไม่ว่าจะได้ทำสัญญาจ้างก่อนหรือตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
 • ฉบับที่ 57 เรื่อง รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายได้ และข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายได้ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูล ตรวจสอบบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร การออกหมายเรียก และการประเมินภาษี รวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีอาญา และการร้องขอให้ดำเนินคดีอาญาตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2520
 • ฉบับที่ 56 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการรับแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษี
 • ฉบับที่ 55 เรื่อง นายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเป็นเจ้าพนักงานประเมิน เฉพาะกรณีรับคำขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรพร้อมกับการรับคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • ฉบับที่ 54 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ นายตรวจอากรแสตมป์ เจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการ
 • ฉบับที่ 53 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป สังกัดสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เป็นเจ้าพนักงานประเมิน เฉพาะกรณีการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
 • ฉบับที่ 52 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต
 • ฉบับที่ 51 เรื่อง ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 13)
 • ฉบับที่ 50 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร
 • ฉบับที่ 46 เรื่อง เจ้าพนักงานประเมิน เฉพาะกรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรและกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ฉบับที่ 45 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดกรมศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับ การรับคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171) กรณีอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมศุลกากรประเมิน
 • ฉบับที่ 42 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต
 • ฉบับที่ 41 แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 42))
 • ฉบับที่ 40 เรื่อง บุคคลและผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
 • ฉบับที่ 39 แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 54))
 • ฉบับที่ 37 บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเจ้าพนักงานประเมิน
 • ฉบับที่ 36 พนักงานของบริษัทฯ ที่กรมสรรพากรได้จัดจ้างเฉพาะกรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 46))
 • ฉบับที่ 35 เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 • ฉบับที่ 34 ให้ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน
 • ฉบับที่ 33 ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี ฯลฯ ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย เป็นเจ้าพนักงานประเมิน
 • ฉบับที่ 27 ข้าราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 39)
 • ฉบับที่ 24 ข้าราชการกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 56))
 • ฉบับที่ 22 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นเจ้าพนักงานประเมิน
 • ฉบับที่ 21 ข้าราชการสำนักงาน ก.บช. เป็นเจ้าพนักงานประเมิน
 • ฉบับที่ 19 เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนล้อเลื่อนเป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์
 • ฉบับที่ 17 บุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าพนักงานประเมินเฉพาะกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร
 • ฉบับที่ 16 เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการ
 • ฉบับที่ 13 ข้าราชการกองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเจ้าพนักงานประเมิน
 • ฉบับที่ 11 เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์
 • ฉบับที่ 10 เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีเงินได้)
 • ฉบับที่ 8 ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน
 • ฉบับที่ 6 ข้าราชการกองนโยบายการคลังและภาษีอากร สำนักงานเศรฐกิจการคลัง เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 50)

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-04-2024