เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ 4/2566ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ท.491/2566มอบอำนาจหน้าที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.134/2566มอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการ

ท.ป. 359/2567กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 358/2567กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 357/2567กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 356/2567กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป.98/2544
ท.ป. 355/2566กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 354/2566สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ท.ป. 353/2566มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 352/2566มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 351/2566กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 350/2566กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 349/2565กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 348/2565มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรกรณีการนำเข้า
ท.ป. 347/2565มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 346/2565มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 345/2565มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารธุรกิจขนาดใหญ่และสรรพากรพื้นที่ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 344/2565กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 343/2565กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 342/2565กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 341/2564มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 340/2564มอบหมายให้สั่งและดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี
ท.ป. 339/2564มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 338/2564มอบอำนาจให้สรรพากรภาคสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 337/2564มอบหมายให้สั่งและดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี
ท.ป. 336/2564สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ท.ป. 335/2564...........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 117/2545
ท.ป. 334/2564...........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 130/2546
ท.ป. 333/2564กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 332/2564กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 331/2564กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 330/2564กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 329/2563การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ท.ป. 328/2563...........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 327/2563มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 326/2563มอบอำนาจให้สรรพากรภาคสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 325/2563มอบอำนาจให้สรรพากรภาคและผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 324/2563...........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 319/2563...........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 318/2563...........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 1/2528
ท.ป. 313/2562...........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 117/2545
ท.ป. 312/2562กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 311/2562กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 301/2561มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 300/2561มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมสรรพากรสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 299/2561...........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 1/2528
ท.ป. 297/2561มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 286/2560มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมสรรพากรสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 285/2560มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 283/2560มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 282/2560มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 281/2560..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 280/2560..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 279/2560..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 1/2528
ท.ป. 278/2560มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งแะปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 274/2560มอบอำนาจให้ออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากรฯ
ท.ป. 266/2559..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 265/2559มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมสรรพากรสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร (ยกเลิกโดย ท.ป.286/2560)
ท.ป. 264/2559..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 208/2556
ท.ป. 263/2559กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุและการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
ท.ป. 262/2559การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ท.ป. 260/2559มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 259/2559..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 247/2558..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 117/2545
ท.ป. 246/2558..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 130/2546
ท.ป. 238/2558มอบอำนาจให้ออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากร
ท.ป. 236/2558มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร (ยกเลิกโดย ท.ป.347/2565)
ท.ป. 234/2558มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีสั่งและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร (ยกเลิกโดย ท.ป.265/2559)
ท.ป. 233/2557..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 130/2546
ท.ป. 228/2557..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 1/2528
ท.ป. 227/2557มอบอำนาจให้สรรพากรภาคสั่งและปฏิบัติราชการ แทนอธิบดีกรมสรรพากร (ยกเลิกโดย ท.ป.233/2557)
ท.ป. 217/2557มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 216/2557..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 130/2546
ท.ป. 215/2557มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 209/2556..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 205/2556..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป.194/2555กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
ท.ป.183/2553มอบอำนาจการออกใบผ่านภาษีอากรให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทย
ท.ป.181/2553..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 177/2552..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป.112/2545
ท.ป. 176/2552..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 170/2552มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 164/2550..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 130/2546
ท.ป. 162/2550..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 140/2547
ท.ป. 156/2549..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 112/2545
ท.ป. 155/2549..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 1/2528
ท.ป. 149/2549..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 140/2545
ท.ป. 147/2548..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 122/2545
ท.ป. 146/2548..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 98/2544
ท.ป. 143/2547..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 130/2546
ท.ป. 142/2547..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 121/2545
ท.ป. 140/2547มอบหมายให้สั่งและดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกรณี
ท.ป. 139/2547สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ท.ป. 133/2546..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 119/2545
ท.ป. 132/2546..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 117/2545
ท.ป. 131/2546..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 121/2545
ท.ป. 130/2546มอบอำนาจให้สรรพากรภาคสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 129/2546กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 128/2546..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 112/2545
ท.ป. 127/2546มอบหมายให้สั่งงดเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร บางกรณี
ท.ป. 126/2546มอบอำนาจให้ออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูล บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากร
ท.ป. 123/2545กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
ท.ป. 121/2545มอบหมายให้สั่งและดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ท.ป. 120/2545มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรกรณีการนำเข้า
ท.ป. 119/2545มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 118/2545มอบอำนาจให้สรรพากรภาคสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร (ยกเลิกโดย ท.ป.130/2546)
ท.ป. 117/2545มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 116/2545การเก็บและรักษารายงาน ใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการลงรายงานไว้ ณ สถานที่อื่นที่อธิบดีกำหนด
ท.ป. 115/2545สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ท.ป. 114/2545มอบอำนาจการออกใบผ่านภาษีอากรให้คนต่างด้าวผู้เดินทาง ออกจากประเทศไทย (ยกเลิกโดย ท.ป.183/2553)
ท.ป. 113/2545กำหนดสถานที่ยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 112/2545กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
ท.ป. 111/2545..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 110/2545..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 62/2539
ท.ป. 108/2545..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 1/2528
ท.ป. 106/2545..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 104/2544..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 102/2544มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีซึ่งปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สั่ง และปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร
ท.ป. 101/2544..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 4/2528
ท.ป. 99/2544กำหนดมรรยาท การปฎิบัติงาน การรายงาน และบทลงโทษสำหรับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต (ยกเลิกโดย ท.ป.123/2545)
ท.ป. 98/2544กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต
ท.ป. 91/2543..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 1/2528
ท.ป. 84/2542หลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และ 114
ท.ป. 81/2542หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ท.ป. 78/2541..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 1/2528
ท.ป. 77/2541..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ท.ป. 1/2528
ท.ป. 76/2541ให้สำนักงานขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการ
ท.ป. 72/2540การปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เนื่องจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ท.ป. 71/2540การเก็บและรักษารายงาน ใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานไว้ ณ สถานที่อื่นที่อธิบดีกำหนด
ท.ป. 60/2539

การแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

ท.ป. 52/2537กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิตด้วย
ท.ป. 42/2535ให้กองคลังเป้นสถานที่รับแบบแสดงรายการ
ท.ป. 7/2528ธนาคารที่ผู้เสียภาษีอากรมีสิทธิยื่นแบบแสดงรายการ (ยกเลิกโดย ท.ป.229/2557)
ท.ป. 4/2528 ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (มาตรา 3 เตรส)
ท.ป. 1/2528้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ป. 163/2567การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ยกเลิก ป.117/2545)
ป. 162/2566การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 161/2566การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 160/2565ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 159/2564ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 158/2564ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 157/2561..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 156/2561
ป. 156/2561การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ป. 155/2560..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 86/2542
ป. 154/2559ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 153/2559การเสียอากรสำหรับตราสารการเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ และตราสารจ้างทำของ
ป. 152/2558..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 50/2537
ป. 151/2558การเสียภาษีเงินได้ กรณีเงินกินเปล่าหรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
ป. 150/2558ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 149/2558การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ป. 148/2557การคำนวณกำไรสุทธิและเงินได้สุทธิสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
ป. 147/2557การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 146/2557ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการตัดมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทลูกหนี้มาถือเป็นรายจ่ายของบริษัทซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 145/2555การคำนวณฐานภาษีสำหรับการนำเข้าและการขายยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา 79/5 แห่งประมวลรัษฎากร และการจัดทำใบกำกับภาษีกรณีการขายยาสูบตามมาตรา 86/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 144/2555การยกเว้นภาษีเงินได้และการเสียภาษีเงินได้ กรณีการขายสินค้ายาสูบที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าดังกล่าวทุกทอดตามมาตรา 48 ทวิ และมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 143/2555ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 142/2555ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 141/2554..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 69/2541
ป. 140/2553เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่ายตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 139/2553ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ(4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 138/2553การยื่นแบบและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 83/5 แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 137/2552ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 136/2551..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 114/2545
ป. 135/2551ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการตัดมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับคืนจากการเลิก กิจการของบริษัทลูกหนี้มาถือเป็นรายจ่ายของบริษัท ซึ่งไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร (ยกเลิกโดย ป. 146/2557)
ป. 134/2549การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีการโอนทรัพย์สินที่เข้าลักษณะเป็นการโอนทรัพย์สินโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 133/2549การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ป. 132/2548การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทวิ (8) และมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 131/2548ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4)และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 130/2547ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ป. 129/2547ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4)และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 128/2546..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 102/2544
ป. 127/2546การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีการให้บริการที่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 126/2546การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยานและ ผู้ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
ป. 125/2546การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการเลขหมายโทรศัพท์ และค่าบริการโทรศัพท์
ป. 124/2546การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง)
ป. 123/2546ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 122/2545ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที่ได้จากการประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างและรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ป. 121/2545การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากร ที่มีข้อความอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ป. 120/2545การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ป. 119/2545การเครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 118/2545การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
ป. 117/2545

การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 27 มาตรา 67 ตรี มาตรา 89 มาตรา 89/1 และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบบแสดงรายการหักภาษีและนำเงินภาษีส่งหรือแบบนำส่งภาษี วันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ (ยกเลิกโดย ป.163/2567)

ป. 116/2545

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร

ป. 115/2545การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
ป. 114/2545การจ่ายเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest rate swap)และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap)
ป. 113/2545การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด
ป. 112/2545การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการของธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ป. 111/2545
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล การพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และกรณีคำนวณรายได้รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 110/2545การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล และผู้ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
ป. 109/2545การส่งออกสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ป. 108/2544การเครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (ยกเลิกโดย ป. 119/2545)
ป. 107/2544..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 90/2542
ป. 106/2544การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของผู้ประกอบกิจการท่าเรือ และผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ
ป. 105/2544..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 95/2543
ป. 104/2544ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร และกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ
ป. 103/2544รายจ่ายเพื่อการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยเชิงประยุกต์
ป. 102/2544ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักแสดงสาธารณะ ผู้จัดให้มีการแสดงและคู่สัญญาที่จัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดง
ป. 101/2543ค่าตอบแทนจากการขายสินค้าที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79(4)
ป. 100/2543ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ กรณีขายโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
ป. 99/2543

..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 82/2542

ป. 98/2543การชำระภาษี เงินเพิ่ม และหรือเบี้ยปรับบางส่วน
ป. 97/2543การส่งออกสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1
ป. 96/2543การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)
ป. 95/2543การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ(4) และกรณีคำนวณรายได้ รายจ่าย ตามมาตรา 65 วรรคสาม
ป. 94/2543..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 82/2542
ป. 93/2542..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 46/2537
ป. 92/2542การพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 26, 67 ตรี, 89 และ 91/21(6) ในการตรวจสอบหรือตรวจปฎิบัติการ
ป. 91/2542ความรับผิดเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส, 50, 69 ทวิ และการหักภาษีตามมาตรา 70
ป. 90/2542การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการ
ป. 89/2542การขายสินค้านอกราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการจดทะเบียน
ป. 87/2542การยื่นแบบและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 83/5 (ยกเลิกโดย ป. 138/2553)
ป. 86/2542หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีเฉพาะแบบเต็มรูป
ป. 85/2542การคำนวณฐานภาษีสำหรับการนำเข้าและการขายยาสูบ (ยกเลิกโดย ป. 145/2555)
ป. 84/2542..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 79/2541
ป. 83/2542..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 46/2537
ป. 82/2542การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
ป. 81/2542การคำนวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
ป. 80/2542แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
ป. 79/2541แนวทางปฏิบัติกรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก
ป. 78/2541ขอบเขตการใช้อำนาจตามมาตรา 71(1)
ป. 75/2541การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ป. 74/2541..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 73/2541
ป. 73/2541การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจอง
ป. 72/2541..........................................................................แก้ไขเพิ่มเติม ป. 46/2537
ป. 71/2541อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในการปฎิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ การออกใบกำกับภาษีและการลงรายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเลิกตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 132/2548)
ป. 69/2541การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทฯ ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
ป. 68/2541ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ป. 66/2539การแจ้งเลิกประกอบกิจการตามมาตรา 85/15
ป. 64/2539การโอนทรัพย์สินที่เข้าลักษณะเป็นการโอนทรัพย์สินโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4)
ป. 62/2539การยื่นแบบและขอมีเลขประจำตัวของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
ป. 61/2539การคำนวณกำไรสุทธิและเงินได้สุทธิสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ (ยกเลิกโดย ป. 148/2557)
ป. 59/2538ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ป. 58/2538การตัดมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้
ป. 57/2538แนวทางการพิจารณากรณีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันเป็นสองบริษัท
ป. 56/2538การคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (4)
ป. 55/2538ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษีสำหรับการให้บริการรับขนคนโดยสารหรือสินค้าระหว่างประเทศ
ป. 54/2537การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล และสำหรับกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
ป. 53/2537การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการให้บริการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศโดยอากาศยาน และสำหรับกิจการให้บริการเป็นตัวแทนขายตั๋วโดยสาร
ป. 52/2537การคำนวณรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ เพื่อการสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
ป. 51/2537การออกใบกำกับภาษีและใบรับ กรณีผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค
ป. 50/2537แนวทางการพิจารณา "เหตุอันสมควร" กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาด
ป. 49/2537การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน และสำหรับกิจการให้บริการเป็นตัวแทนรับขนสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
ป. 48/2537การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนซื้อ
ป. 47/2537ผู้ประกอบการจดทะเบียนนำสินค้าไปใช้ในการบริหารงานของกิจการ(กรณีเครื่องแบบของพนักงาน)
ป. 46/2537การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษี
ป. 45/2537วันทำการของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ป. 40/2537การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อในสถานประกอบการโรงแรม
ป. 39/2537การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการสนามกอล์ฟ
ป. 37/2536การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อในห้างสรรพสินค้า
ป. 36/2536การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ
ป. 29/2535การขายสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ข)
ป. 28/2535การขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81(1)(ก)
ป. 27/2535การเสนอหรือแสดงราคาค่าบริการในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
ป. 26/2534ดอกเบี้ยสำหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
ป. 23/2533การกำหนดมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
ป. 20/2531การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าจ้างทำของ
ป. 16/2530การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ้างแรงงานระหว่างปี
ป. 13/2529การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างประเทศและกระทำกิจการในประเทศไทย
ป. 8/2528การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่บริษัทต่างประเทศ
ป. 7/2528การคำนวณเงินค่าภาษีอากรที่นายจ้างหรือผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทต่าง ๆ
ป. 6/2528การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าโฆษณา
ป. 3/2527การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
ป. 1/2526 การคำนวณค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่เจ้าของที่ดินได้รับกรรมสิทธิ์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-06-2024