เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 113/2545

เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

--------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 ตรี มาตรา 84/1 และมาตรา 91/11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ   1   ให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเป็นสถานที่ยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สำหรับผู้มีสิทธิขอคืนภาษีอากรในเขตท้องที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานั้น

 

                ข้อ   2   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 18-08-2014