เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 408)
พ.ศ. 2545
-----------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545
เป็นปีที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบัน

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                    โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาลไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 81(1)(น) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                    มาตรา 1   พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 408) พ.ศ. 2545“

                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                    มาตรา 3  ให้ยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                              “(1) การขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาล โดยผู้ขายที่มิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินค้าดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงผู้ขายที่เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ได้กำหนดให้การขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาลโดยผู้ขายที่มิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินค้าดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรซึ่งขายบุหรี่ซิกาแรตดังกล่าว ไม่สามารถนำภาษี มูลค่าเพิ่มที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาลซึ่งเป็นภาษีซื้อมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม อันทำให้เกิดภาระภาษีแก่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรและส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ที่เป็นองค์การของรัฐบาลให้สามารถแข่งขันกับบุหรี่ซิกาแรตของต่างประเทศได้ สมควรกำหนดให้การขายบุหรี่ซิกาแรตดังกล่าวโดยคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 97 ก วันที่ 30 กันยายน 2545)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022