เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 40)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้บุคคลและผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร

                      ในการดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร ของบุคคลและผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นเจ้าพนักงานประเมิน ตลอดระยะเวลาที่บุคคล ดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา

                      สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

                            (1) นายประพิศ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค ด้านฉลาก

                            (2) นายจิรชัย มูลทองโรย เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 7 ว.

                            (3) น.ส.วิรากานต์ ห่วงรักษ์ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 6 ว.

                            (4) นายวราห์ นิพิทสุธการ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 5

                            (5) น.ส.ทรงศิริ จุมพล เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 4

                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                            (6) นายสนธยา ทรัพยะประภา นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (7) นายวิโรจน์ นฤวรวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (8) นายเรืองฤทธิ์ โตสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ 5

                            (9) นายพิชัย คิวานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (10) นายประนาท ขุนทรานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ 5

                            (11) นายปริญญา ทับสุพรรณ นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (12) นายชาตรี สุรวิริยาการ นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว.

                            (13) นายสมพงษ์ มานะศิลป์ นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (14) นายสมชาย จันทร์วงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว.

                            (15) น.ส.ชนิพัฒน์ กองกมล นักวิชาการบัญชี 7

                      กรมทรัพย์สินทางปัญญา

                            (16) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

                            (17) นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

                            (18) นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม

                            (19) นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

                            (20) นายประสิทธิ์ ศิริชีพชัยยันต์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว.

                            (21) นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว.

                            (22) นายเสกสันต์ บุญสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว.

                            (23) นายสุรเดช อัศวินทรางกูล นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว.

                            (24) นายธีระ สุวรรณกุลรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 7 ว.

                            (25) นายสุริยา บุญเจริญ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 5

                            (26) นายครรชิต ยกเชื้อ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 5

                            (27) นายวิชิต ผาดไธสง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 5

                            (28) นายวรุณ ปุจฉากาญจน์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 3

                            (29) นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 3

                            (30) นายพิเชฐ เพ็ญตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 วช

                            (31) ว่าที่ ร.ต.วิชยา วังภคพัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช

                            (32) นายพัฒนศักดิ์ ตั้งเตชานนท์ นิติกร 8 ว.

                            (33) นายวรวุฒิ โปษกานนท์ นิติกร 7 ว.

                            (34) นายธนกร รตนวัณณ์ นิติกร 5

                            (35) นายสุวัฒน์ ณ นคร นิติกร 5

                            (36) นายสิวะรัฐ พฤกษ์ไพบูลย์ นิติกร 5

                            (37) นายกนก ฌาณีเนตร นิติกร 4

                            (38) นายทศพล ทังสุบุตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (39) นายพิทักษ์ พิริยะอานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (40) นายพันธุ์สวัสดิ์ พรหมรส เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (41) นายวัชระ เปียแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (42) นายสมชาย กิจศิริเจริญชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (43) นายพิบูลย์ ตัณศุภผล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (44) นายพรเทพ พันธ์โยธาชาติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (45) นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (46) นายวิบูรณ์ อภิลักขิตกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (47) นายสุรพล เผื่อนพงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (48) นายนิวัฒน์ จุมวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (49) นายวิโรจน์ อุดมสิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (50) นายผกายเนติ์ เล่งอี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 5

                            (51) นายสุรภูมิ ตีระนันท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 5

                            (52) นายนิธิ กฤษณพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 4

                            (53) นายพิจิตร์ แก้วทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7

                            (54) นายนันธพันธ์ พุกกะณะสุต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6

                            (55) พันจ่าโทจำรัส ยิบพิกุล บุคลากร 6 ว

                            (56) นายเกษม ชำนาญผล เจ้าพนักงานทะเบียนการค้า 5

                            (57) นายวิโรจน์ ปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

                            (58) นายประเสริฐ สุทธิกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทะเบียนการค้า 6

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

 

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014