เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.128/2546

เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

--------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 มาตรา 83 และมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ   1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.112/2545 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2545

                         "กรณีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามข้อ 2(1) มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร สรรพากรพื้นที่สาขาอาจแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป เป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากรก็ได้"

 

                ข้อ   2   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022