เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.124/2546

เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร

 

-------------------------------

 

      เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

      ข้อ   1   ให้หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวันที่ตั้งอยู่ ณ อาคารบริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อีกแห่งหนึ่งนอกจากที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

 

      ข้อ   2   ให้สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงานเป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

      ข้อ   3   การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

      ข้อ   4   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546

 

สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022