เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      การให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ

 

--------------------------------

 

                      เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี แต่ไม่สามารถจะไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีในระหว่างเวลาราชการตามปกติได้ กรมสรรพากรจึงเปิดบริการรับแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ดังนี้

                      1.  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. และระหว่างเวลา 16.30 น. ถึง 19.00 น.

                      2.   ทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014