เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.126/2546

เรื่อง      มอบอำนาจให้ออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูล บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากร

 

--------------------------------

 

      เพื่อให้การออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากร ตามมาตรา 12 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 2 และมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

      ข้อ   1   มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมสรรพากรออกหมายเรียก เอกสาร หรือหลักฐาน เกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากรแทนอธิบดีกรมสรรพากร

 

      ข้อ   2   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022