เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2008/00

คำพิพากษาฎีกาที่ 2008/00

วัดสุคันธาราม โดยนายอารี อิศระภักดี ผู้รับมอบอำนาจ

โจทก์

บจ.อุตสาหกรรมกลางและการสีข้าว จำกัด โดยนายสว่าง จารุศรกับพวก

จำเลย

เรื่อง วัดที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ฯ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคล,ทรัพยสิทธิ,ได้ทะเบียน,อาศัย,ปลูกสร้างในที่ดินผู้อื่น,คณะสงฆ์,
ประมวลรัษฎากร,สัญญา,ผูกพัน

วัดที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ฯ เป็นนิติบุคคลสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งคู่สัญญาตกลงยกเลิก ย่อมไม่มีความผูกพันต่อไปเอกสารที่ลงลายมือชื่อของคู่สัญญานั้น อาจเป็นเพียงร่างสัญญา ไม่มีผลเป็นสัญญาผูกพันผู้ลงชื่อก็ได้เอกสารสัญญาที่ไม่ปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้อง ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ เข้าอาศัยในที่ดิน ผู้อาศัยจะบังคับให้จดทะเบียนการเช่า อาศัยหรือภารจำยอมไม่ได้ ผู้อาศัยที่ดิน(โดยไม่จดทะเบียน) ไม่มีสิทธิจะเรียกค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อถูกไล่ทนายความของโจทก์มีอำนาจลงชื่อในคำให้การแก้ฟ้องแย้งได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020