เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1375/00

คำพิพากษาฎีกาที่ 1375/00

นายฮีราจัน หรือเฮระจันทร

โจทก์

นางบุญส่ง บุญยาพร

จำเลย

เรื่อง ใบรับชำระเงินกู้หาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

ใบรับชำระเงินกู้หาย ลูกหนี้นำสืบการใช้เงินด้วยพยานบุคคลเจ้าหนี้อ้างว่าใบรับเงินไม่ปิดอากรแสตมป์ ข้ออ้างนี้ไม่ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบุคคล

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020