เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1321/01

นายน่วม พุ่มเผือก ที่ 1

โจทก์

นางลำใย พุ่มเผือก ที่ 2

 

นายเติม สุรินทร์ ที่ 1

จำเลย

นางลมูล สุรินทร์ ที่ 2

 

เรื่อง ประมวลรัษฎากร ม.107 ผ่อนผันหน้าที่ผู้ต้องเสียอากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

ประมวลรัษฎากร ม.107 ผ่อนผันหน้าที่ผู้ต้องเสียอากรและขีดฆ่าแสตมป์ไว้ โดยตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ การที่ผู้เขียนสัญญาขีดฆ่าแสตมป์ต่อหน้าคู่สัญญาโดยไม่มีการทักท้วง ถือได้ว่าได้ตกลงกันเช่นนั้นผู้กู้นำสืบพยานบุคคลได้ว่า ผู้ให้กู้แก้ไขเอกสารโดยแก้จำนวนเงินจาก 8,000 บาท เป็น 8,650 บาท

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-12-2020