เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1236/01

เรื่อง สัญญายอมให้ปลูกห้องแถวในที่ดิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่าทรัพย์,ผู้เช่าตาย,สิทธิเฉพาะตัว,ประมวลรัษฎากร
สัญญายอมให้ปลูกห้องแถวในที่ดินโดยจะให้เช่าต่อไป 8 ปีผู้ปลูกยกกรรมสิทธิ์ห้องแถวให้ตอบแทน มิใช่สัญญาเช่าธรรมดาบังคับกันได้แม้ไม่ได้จดทะเบียน และตกทอดผูกพันทายาทของเจ้าของที่ดินด้วย ฟ้องว่า ละเมิดเข้ามาปลูกตึกในที่ดิน จำเลยต่อสู้ว่าเช่าที่ดิน ไม่เป็นละเมิดแม้สัญญาเช่าจะไม่ปิดอากรแสตมป์ก็ฟังได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-12-2020