เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 35/01

นางสาวสุรภี ชุติรักษ์ โดยนายจั้งเลี้ยง แซ่ลิ้ม ผู้รับมอบอำนาจ
(นายจั้งเลี้ยง กับพวก)

โจทก์

นายจุลินทร์ ล่ำซำ กับพวก

จำเลย

เรื่อง หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียวซึ่งมิได้กระทำในรูปสัญญา ปิดอากรแสตมป์ 5 บาท

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020