เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1189/02 
ธนาคารอุตสาหกรรมโจทก์
นายสมพงษ์ เชาวนประดิษฐ์ ที่ 1จำเลย
บริษัท สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ที่ 2 
เรื่อง พ.ร.บ. ธนาคารอุตสาหกรรม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องธนาคารอุตสาหกรรม
ตาม พ.ร.บ. ธนาคารอุตสาหกรรม 2495 มาตรา 18 นั้นผู้จัดการธนาคารเมื่อได้รับ "มอบหมาย" จากคณะกรรมการธนาคารแล้ว ก็ย่อมมีอำนาจร้องขอหรือฟ้องต่อศาลได้
ตาม พ.ร.บ. ธนาคารอุตสาหกรรม 2495 มาตรา 39 ให้ ธนาคารได้รับยกเว้นจากการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ฉะนั้นเมื่อธนาคารอุตสาหกรรมเป็นคู่ความนำส่งเอกสารต่อศาล จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์เสียก่อนก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020