เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่930/02 
บริษัท ธนบุรี (สุราสงขลา) จำกัด โดยนายเอกศักดิ์ องค์สกุล กรรมการผู้จัดการีโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การซื้อขายส่งสุรา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การซื้อขายส่งสุราที่บริษัทต้มกลั่นสุราขายให้เจ้าของร้านขายส่งสุรานั้น เมื่อเป็นการซื้อขายขาดต่อกัน ไม่ใช่เรื่องของตัวการกับตัวแทนหรือลูกจ้างกับนายจ้างแล้ว กับรับเงินค่าขายสุราจากร้านขายส่ง ต้องออกใบรับและปิดอากรแสตมป์ เพราะกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ 28 ฌ
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020