เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 824/04  
เรื่อง ตำแหน่งสรรพากรจังหวัดมีหน้าที่ตรวจเก็บภาษีถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,สิทธิโต้แย้ง,ใช้สิทธิทางศาล

ตำแหน่งสรรพากรจังหวัดมีหน้าที่ตรวจเก็บภาษีถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีกฎกระทรวงกำหนดไว้ โจทก์ไม่ปรารถนาจะฟ้องให้รับผิดเป็นส่วนตัว จึงระบุฟ้องสรรพากรจังหวัดฯได้ซึ่งเป็นการฟ้องบุคคลที่มีตัวอยู่แน่นอนเพียงคนเดียวในจังหวัดนั้น อันมีตำแหน่งหน้าที่การงาน

การทำทองมาจ้างให้ทำทองรูปพรรณแล้วผู้จ้างมารับคืนไป ไม่ใช่การซื้อ เงินค่าจ้างค่าแรงให้ทำทองรูปพรรณไม่ใช่เงินค่าซื้อโภคภัณฑ์ ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020