เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่925/03 
บริษัท อาตาก้า จำกัด โดยนายฟูอิโอ ฮาชิโมโตผู้จัดการเป็นผู้รับมอบอำนาจโจทก์
กรมสรรพากร ที่ 1จำเลย
นายหิรัญ สูตะบุตร อธิบดีกรมสรรพากร ที่ 2 
เรื่อง กรณีที่บริษัทสาขาได้รับแจ้งการประเมินว่า บริษัทจะต้องเสียภาษีเป็นที่
เสียหายแก่บริษัท
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวแทน,เหตุฉุกเฉิน,สัตยาบัน,อำนาจฟ้อง,มอบอำนาจฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
กรณีที่บริษัทสาขาได้รับแจ้งการประเมินว่า บริษัทจะต้องเสียภาษีเป็นที่เสียหายแก่บริษัท แต่ก็ไม่ดำเนินการให้บริษัทมอบอำนาจเตรียมไว้ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในเมื่อการยื่นอุทธรณ์คัดค้านต่ออธิบดีกรมสรรพากรไม่สำเร็จกลับรอไว้จนอธิบดีกรมสรรพากรสั่งยกอุทธรณ์ ซึ่งจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปภายใน 15 วัน จึงจัดการให้ได้รับมอบอำนาจให้ยื่นฟ้องไม่ทันภายในกำหนด ผู้จัดการบริษัทสาขาจึงยื่นฟ้องกรมสรรพากร และอธิบดีกรมสรรพากรไปก่อนได้รับมอบอำนาจจากบริษัทนั้น ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินตาม ป.พ.พ.มาตรา 802การที่ผู้จัดการบริษัทสาขาในประเทศไทย แต่งทนายยื่นฟ้องในนามบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว 9 วัน บริษัทในประเทศญี่ปุ่นจึงได้ทำการมอบอำนาจให้ผู้จัดการสาขานั้นทำการยื่นฟ้องต่อศาลแทนบริษัทได้ แม้จะได้ให้สัตยาบันการกระทำที่แล้วมานั้นด้วย ก็ไม่ทำให้ฟ้องนั้นเป็นฟ้องอันชอบด้วยวิธีพิจารณา เพราะเมื่อผู้จัดการสาขาไม่มีอำนาจแต่งทนายยื่นฟ้องแทนบริษัทในเวลายื่นฟ้องนั้นแล้ว ฟ้องของโจทก์ก็ไม่เป็นฟ้องอันชอบด้วยวิธีพิจารณามาแต่แรก แม้จะให้สัตยาบันในภายหลังต่อมา ก็หาทำให้ฟ้องที่เสียใช้ไม่ได้แล้วนั้นกลับคืนดีเป็นฟ้องอันชอบด้วยวิธีพิจารณาในภายหลังได้ไม่
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020