เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4089/2545 
นายนิพนธ์ พวงโต โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

แม้ในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินจะระบุว่าขายเฉพาะที่ดิน ส่วนสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้ซื้อก็ตาม แต่การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจจัดสรรที่ดินยินยอมให้ผู้จะซื้อปลูกสร้างบ้านได้โดยไม่ปรากฏหลักฐานหนังสือยินยอมของผู้จะขายที่ดิน ประกอบกับพฤติการณ์ที่มีการก่อสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียวติดต่อกันหลาย ๆ หลัง และทาวน์เฮาส์แบบเดียวติดต่อกันหลาย ๆ หลัง โดยมีแผ่นพับโฆษณาขายบ้านว่าเป็นการขาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งผู้ซื้อได้ให้การกับเจ้าพนักงานของจำเลยว่าได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากโจทก์ แม้จำเลยจะไม่สามารถนำผู้ซื้อดังกล่าวมาเบิกความต่อศาลก็ตาม ย่อมเห็นชัดว่าโจทก์เป็นผู้สร้าง สิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเองเพื่อขายพร้อมที่ดินจัดสรรของโจทก์ หาใช่โจทก์ขายที่ดินเปล่าแล้วผู้ซื้อนำไป ปลูกสร้างขึ้นภายหลังไม่ โจทก์จึงมีรายได้จากการขายสิ่งปลูกสร้างและต้องนำรายได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเมื่อโจทก์มิได้จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและมิได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีธุรกิจเฉพาะ โจทก์จึงมีรายรับที่มิได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามการประเมิน

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021