เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3853/2545 
นางสาวนงนภัส จุ้ยอิน โจทก์

กรมสรรพากร ที่ 1 กับพวก

จำเลย
เรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา มาตรา 91/2(6)

การที่โจทก์จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะประเภทการประกอบ กิจการการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า "หมู่บ้านประวีณวิลล่า" เมื่อปรากฏว่าโจทก์ขายอสังหาริมทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เงินผ่อน) อีกทั้งยังมีแผ่นโฆษณาในการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น มีข้อความว่า ประวีณวิลล่าโครงการ 2 ขายที่ดินพร้อมบ้านหลายประเภท และระบุราคาขายรวมของบ้านและที่ดิน รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ในการชำระราคา จึงถือได้ว่าโจทก์มีรายได้จากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเข้าลักษณะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้า หรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนั้น การที่ เจ้าพนักงานประเมินให้โจทก์เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อโจทก์มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้จากรายได้ในการขายที่ดินเพียงอย่างเดียว โจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นด้วย

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021