เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3203/2545 
บริษัท พรเจริญทวีโลหะ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร ที่ 1 กับพวก

จำเลย
เรื่อง อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน และการขายตามประมวลรัษฎากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 88/3, 77/1 (8) (จ)

อำนาจเจ้าพนักงานประเมินในการตรวจนับสินค้านั้น ไม่จำต้องตรวจนับสินค้าด้วยตนเอง เพียงแต่ควบคุมการตรวจนับก็ถือว่าปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 88/3 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว การที่เจ้าพนักงานของจำเลยควบคุมการตรวจนับ โดยมีพนักงานของโจทก์เข้าร่วมในการตรวจนับด้วย และเมื่อตรวจนับเสร็จแล้วได้ทำบันทึกรายละเอียด ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ลงชื่อรับรองโดยไม่โต้แย้งคัดค้าน การตรวจนับสินค้าของโจทก์โดยเจ้าพนักงานประเมินดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อเจ้าพนักงานประเมินตรวจนับสินค้าของโจทก์แล้วพบว่า สินค้าขาดจากรายงานสินค้า คงเหลือ จึงถือว่าเป็นการขายตามมาตรา 77/1 (8) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร การที่เจ้าพนักงานประเมินประเมินว่าสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าที่โจทก์ขายไป และประเมินให้โจทก์เสียภาษี มูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสินค้าที่ขาดดังกล่าว พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 (10) และมาตรา 89/1 จึงถูกต้องแล้ว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021