เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1840/2545 
กรมสรรพากร โจทก์

บริษัท พัฒนาสหสิน จำกัด ที่ 1 กับพวก

จำเลย
เรื่อง ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา12

บริษัทฯ จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าภาษีอากรแก่โจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2537 และรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538 รวมทั้งสิ้น 92,611,538.13 บาท ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2541 ซึ่งจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ชำระบัญชีจะต้องรับผิดต่อโจทก์เฉพาะกรณีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชำระบัญชีโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 มีอยู่ เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ยังมีทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินที่โจทก์ยึดอายัดมาชำระหนี้ แม้จำเลยที่ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ชำระบัญชีไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 กระทำละเมิดต่อโจทก์จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021