เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1431/2545 
กรมสรรพากร โจทก์

บริษัท สินเพชรรัตน์ จำกัด ที่ 1 กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1250

บริษัทฯ จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเลิกและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีมีจำเลยที่ 2 เป็น ผู้ชำระบัญชี เจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ทำการเร่งรัดภาษีอากรค้างของจำเลยที่ 1 พบว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกร้องในเงินที่ฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งโจทก์ได้อายัดและนำมาชำระค่าภาษีบางส่วนแล้ว นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินอื่นอีก และในการชำระบัญชีก็ไม่มีการแบ่งปันทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คืนแก่ผู้ถือหุ้น จำเลยที่ 2 จึงหาต้องรับผิดในหนี้ค่าภาษีของจำเลยที่ 1 เป็นส่วนตัวไม่

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021