เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1064/2545 
บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ควอลิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 (ตรี) (5)

ดอกเบี้ยอันเกิดจากการกู้ยืมเงินมาซื้อที่ดินเพื่อนำไปให้ผู้อื่นเช่าเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับค่าซื้อที่ดินไม่อาจนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ การที่โจทก์ชำระภาษีไม่ถูกต้องก็เนื่องจากการที่โจทก์นำดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมที่โจทก์กู้ยืมจากสถาบันการเงินมาซื้อที่ดินให้ ผู้อื่นเช่า ซึ่งเป็นรายจ่ายต้องห้ามมิให้นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 (ตรี) (5) มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เป็นเหตุให้โจทก์คำนวณกำไรสุทธิและ เสียภาษีไม่ถูกต้อง ประกอบกับข้อเท็จจริงยุติตามคำวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลางว่าในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ความว่าในชั้นตรวจสอบภาษีอากรโจทก์ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีด้วยดีตลอดมา พฤติการณ์แห่งคดีแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร จึงมีเหตุสมควรที่จะลดเบี้ยปรับให้โจทก์ได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางลดเบี้ยปรับเหลือร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายนั้น จึงเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021