เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่659/2545 
นายธนากร เกียรติเลิศพงศา โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 มาตรา 1495

การที่โจทก์สมรสกับนาง จ. ขณะที่นาง จ. มีคู่สมรสอยู่แล้ว การสมรสระหว่างโจทก์กับ นาง จ. เป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 ประกอบกับมาตรา 1495 มีผลเท่ากับโจทก์กับนาง จ. มิได้เป็นสามีภริยากันมาแต่แรก จึงไม่อาจถือได้ว่าเงินได้จำนวน 11,300,000 บาท ที่นาง จ. ได้รับมาเป็นเงินได้ของโจทก์ตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี โจทก์ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้จำนวนนี้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021