เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่9609/2544 
กรมสรรพากรโจทก์

บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 78, 78/3

ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และโอนคดีมาพิจารณาที่ศาล ล้มละลายกลาง ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งบริษัท สยามมั่น จำกัด เป็นผู้บริหารแผนคนที่ 1 เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้ค่าภาษีอากร ปรากฏว่าผู้ทำแผนโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสอบสวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ ผู้บริหาร แผนคนที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านว่าเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เนื่องจากลูกหนี้ขายน้ำเยื่อกระดาษผ่านทางท่อเป็นการขายสินค้าในลักษณะพิเศษ ไม่สามารถกำหนดจุดส่งมอบได้ชัดเจนมีลักษณะเช่นเดียวกับการขายกระแสไฟฟ้าและ น้ำประปา ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อได้รับชำระราคาสินค้าหรือเมื่อได้ออกใบกำกับภาษีขอให้แก้ไขคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ศาลล้มละลายกลางวินิจฉัยว่า คำสั่งของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ชอบแล้วจึงมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้บริหารแผนคน ที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า คำสั่งยกคำร้องคัดค้านของศาลล้มละลาย กลางชอบแล้ว เพราะหนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระเป็นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายน้ำเยื่อกระดาษ ผ่านทางท่อที่ลูกหนี้จำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยมีวิธีการส่งน้ำเยื่อกระดาษผ่านท่อซึ่งมีมิเตอร์วัดปริมาณตลอด24ชั่วโมง และส่งมอบแก่ลูกค้ารายเดียวจึงสามารถกำหนดปริมาณได้แน่นอนว่ามีการส่งมอบกันปริมาณเท่าใดเมื่อใด แตกต่างจากการขายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาซึ่งเป็นสินค้า สาธารณูปโภคมีลูกค้าหลายรายและเป็นจำนวนมาก ไม่แน่นอนว่าลูกค้าแต่ละรายจะบริโภคปริมาณมากน้อยเพียงใดในแต่ละวันจึงไม่สามารถกำหนดจุดส่งมอบได้แน่นอน ลูกหนี้จึงต้องรับผิด ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าแก่ ผู้ซื้อตามประมวลรัษฎากร มาตรา78 มิใช่กรณีที่ลูกหนี้และลูกค้าไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่ามีการส่งมอบเมื่อใด อันจะมีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับชำระราคาสินค้าตามประมวลรัษฎากรมาตรา78/3(1)และข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่189ฯ (พ.ศ.2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในบางกรณีดังผู้บริหารแผนคนที่1อ้างที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยพิพากษายืน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021