เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่8366-8378/2543 
นายขวัญชัย เชื้อทิม กับพวกโจทก์

บริษัท ดาราเหนือ จำกัด (มหาชน)

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 104

บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์ตามแบบพิมพ์ ร.ง.7 นี้ เป็นแบบพิมพ์ของทางราชการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ซึ่งโจทก์แต่งตั้งให้โจทก์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้แทนในการดำเนินคดีแรงงานที่ศาลแรงงานแทนโจทก์ที่แต่งตั้ง มิใช่เป็นใบมอบอำนาจตามข้อ 7 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จึงไม่ใช่ตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตาม ป.รัษฎากรฯ มาตรา 104

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021