เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7275/2543 
บริษัทโนมูระเทรดดิ้ง (ไทย) จำกัด โจทก์

บริษัทเอส.เอ็น.วี.เมทอล (1986) กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 103, 118

ใบมอบอำนาจของโจทก์มอบอำนาจให้กระทำการหลายครั้งโดยมีผู้รับมอบอำนาจสองคน เชื่อมด้วยสันธาน "และ/หรือ" หมายความว่ามอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียวโดยอาจร่วมกระทำการแยกกันก็ได้ จึงอยู่ในบังคับทั้งข้อ 7(ข) และ (ค) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ต้องปิดแสตมป์ตามข้อ 7(ค) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่า คำนวณได้เป็นเงิน 60 บาท โจทก์ปิดแสตมป์มาเพียง 30 บาท เป็นการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตาม ป.รัษฎากรฯ มาตรา 103 โจทก์จะใช้ใบมอบอำนาจฉบับนี้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ไม่ได้ตาม ป.รัษฎากรฯ มาตรา 118

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021