เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7027/2543 
บริษัทโนมูระเทรดดิ้ง (ไทย) จำกัดโจทก์

บริษัทเอส.เอ็น.วี.เมทอล (1986) กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากรฯ (มาตรา 118)

เมื่อสัญญาเช่าซื้อที่ถือว่าเป็นมูลหนี้ตามเช็คพิพาทมิได้ปิดอากรแสตมป์จึงต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตาม ป.รัษฎากรฯ มาตรา 118 และรับฟังไม่ได้ว่ามีการทำสัญญาเช่าซื้อกันเป็นหนังสือตาม ป.พ.พ. มาตรา 572 ฉะนั้น หนี้ตามสัญญาเช่าซื้อย่อมไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021