เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4276/2543 
นายเฉลียว อยู่วิทยา โจทก์

กระทรวงการคลัง

จำเลย
เรื่อง การขอคืนภาษีธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากรฯ (มาตรา 27 ตรี) , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฯ (มาตรา 9)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้กรมสรรพากรจำเลยที่ 2 คืนภาษีธุรกิจเฉพาะให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย อ้างว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าว แต่โจทก์มิได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021