เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2230/2543 
บริษัท อินเตอร์แลนด์กรุ๊ป จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 89

โจทก์แสดงภาษีซื้อในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกับความจริงอันเป็นการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไว้ไม่ถูกต้องและเป็นการแสดงจำนวนภาษีซื้อไว้เกินไป ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์จะต้องเสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89 (4) อยู่ด้วยในตัว เมื่อมาตรา 89 (7) กำหนดให้เรียกเบี้ยปรับได้ 2 เท่า แสดงว่าบทบัญญัติดังกล่าวมุ่งหมายจะให้ปรับสูงขึ้นกว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องในกรณีอื่น ดังนั้น จึงเรียกเบี้ยปรับสูงสุดเพียง 2 เท่า ของจำนวนภาษีในใบกำกับภาษีปลอมตามมาตรา 89 (7) เท่านั้น หาอาจเรียกเบี้ยปรับได้ทั้งตามมาตรา 89 (4) และ (7) รวม 3 เท่า อันเป็นการเรียกเบี้ยปรับซ้ำซ้อนกันได้ไม่

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021